51. "جهان ایرانی"، "جهان مصری" و "جهان ترک" در رویارویی با مدرنیته

هادی خانیکی

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 25-53

چکیده
  این مقاله به دنبال آن است که در چارچوب مطالعه‌ای تاریخی‌ـ‌ تطبیقی، رویکردهای مطرح دربارة رویارویی سنت و مدرنیته را در سه جامعة ایران، ترکیه و مصر به‌مثابة "سه منزلگاه مدرنیته" در جهان اسلام بررسی کند. هدف مقاله طبقه‌بندی و تبیین گذار و گفتمان‌های غالب در میان نخبگان ایرانی، مصری و ترک در مواجهه با مدرنیته و پیوندهای میان دگرگونی‌های ...  بیشتر

52. مطالعة پدیدة بی‌هنجاری دینی در بین دانشجویان دانشگاه‌های ایلام (ارائة نظریة مبنایی)

مقصود فراستخواه؛ جبار رحمانی؛ بهروز سپیدنامه

دوره 11، 2(ویژه ایلام) ، تابستان 1396، ، صفحه 25-55

چکیده
  دین‌ یکی از کهن‌ترین نهادهای بشری است که به‌دلیل مشروعیت‌داشتنِ هنجارهایش انسجام‌آفرین است، اما دگرگونی‌های اجتماعی ممکن است سبب کاهش مشروعیت هنجارهای دینی در جامعه و استقرار هنجارهای جدید و خویش‌آفرین شوند که به پدیده‌ای به نام بی‌هنجاری دینی خواهد انجامید. در این مقاله، به‌منظور مطالعة وضعیت بی‌هنجاری دینی دربین دانشجویان ...  بیشتر

53. اشتغال و توانمندسازی زنان مهاجر افغان: مطالعه‌ای در مرکز دوست‌داران کودک مشتاق

فاطمه خسروی؛ زهرا قاسم‌زاده؛ سیامک زند رضوی

دوره 12، 4(ویژه نامه کرمان) ، زمستان 1397، ، صفحه 25-43

چکیده
  ﺗﻌﺪاد زیادی از زﻧﺎن مهاجر افغان در شهر کرمان زندگی می‌کنند. پژوهش حاضر، با تأکید بر این زنان و مشکلاتشان، به قابلیت‌های آنان در تولید صنایع دستی اهمیت داده است. در این پژوهش، از روش موردپژوهی جهت مستندکردن وضعیت این زنان و روش پژوهش عملی مشارکتی در قالب جلسه‌های آموزشی با هدف افزایش توانمندی آنان در قالب سه طرح استفاده شده است. ...  بیشتر

54. مصرف سینما در خراسان رضوی و عوامل مؤثر بر آن

ابوالفضل شرفی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 26-48

چکیده
  سینمای ایران با موقعیتی قابل اعتنا در مجامع و رویدادهای بـینالمللـی رسـانه مـؤثری بـرای بـازگویی غنـایفرهنگی این سامان و یکی از دریچههای ورود سرمایهگذاران به شمار میآید. هنر فیلمسازی حوزهای است کـهایرانیان بیش از سایر حوزهها توانستهاند در آن کلاف تجدد را باز کرده و به تعریفی جامع و روزآمد از خـود ورابطه خود با جهان خارج برسند و به ...  بیشتر

55. فراتحلیل پژوهش‌های انجام‌شده در حوزۀ رضایت از سفر

حسین اکبری؛ آرش قهرمان؛ محمد مظهری

دوره 6، 3-4 ، پاییز 1391، ، صفحه 27-44

چکیده
  یکی از مهمترین مسائلی که هر نهاد متولی پذیرش گردشگر یا زائر با آن مواجه است، شناسایی میزان رضایت گردشگران از خدمات ارائه‌شده است. نظر به آنکه نهادهای شهری همواره می‌کوشند برای گردشگران در مقاطع مختلف سال امکان حضور با اهداف سیاحتی و زیارتی را پدید آورند و اینکه فراهم کردن زمینه‌های مذکور هزینه‌های زیادی به دنبال دارد، مناسب است ...  بیشتر

56. ترجمة متون اجتماعی و رابطۀ آن با اجتماع علمی و توسعۀ علمی‌ـ فرهنگی

فرهنگ ارشاد

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 28-46

چکیده
  محور اصلی این نوشتار بررسی وضعیت متون ترجمه‌ای در گسترۀ علوم‌اجتماعی در جامعة ماست. فرض اولیۀ ما این است که متون علمی موجود، در‌حالی‌که نمودی از توسعۀ علمی هستند، می‌توانند منبعی برای توسعة علم و فرهنگ نیز باشند. یادآوری می‌کنیم که در این بحث تأکید ما بیشتر بر متون ترجمه‌ای است که مخاطب آنها اجتماع علمی و به‌ویژه فضای آموزشی دانشگاهی ...  بیشتر

57. حکمرانیِ مسئولانة پژوهش و نوآوری در دانشگاهها

عطا حشمتی؛ علی ملکی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 28-52

چکیده
  یکی از مهم‌ترین ابعاد پژوهش و نوآوری مسئولانه، ایجاد الگویی جدید برای حکم‌رانیِ علم است. به‌این‌منظور، در مقالة حاضر به نقد و بررسی الگو‌های کنونی مدیریت و حکم‌رانی جوامع علمی پرداخته شده است که ترکیبی از الگو‌های بوروکراتیک سلسله‌مراتبی، بازاری و شبکه‌ای است. این الگو‌ها با توجه به اقتضائات پژوهش و نوآوری مسئولانه بررسی خواهند ...  بیشتر

58. مرور نظام مند و فراتحلیل پژوهشهای ایرانی در قلمرو مطالعات اجتماعی علم و فناوری

غلامرضا ذاکرصالحی؛ سید محمدامین قانعی راد

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 29-63

چکیده
  در دهة اخیر، حوزة مطالعات اجتماعی علم در ایران ازطریق انتشار دهها اثر علمی شکل گرفته است. ارائة تصویری روشن و علمی از پژوهشهای انجامشده در ایران نقطة عزیمت مهمی برای سیاستگذاران است. این فراتحلیل میتواند انباشت علمی داخل کشور را درقلمرو مطالعات اجتماعی علم به تصویر بکشد و با ترکیب مطالعات پیشین ایده ها و راه کارهای نوینی را به ...  بیشتر

59. تحول گفتمان مجمع روحانیون مبارز

محمدحسین پناهی؛ سعیده امینی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 29-58

چکیده
  هدف اصلی مقالۀ حاضر بررسی تحول گفتمان مجمع روحانیون مبارز است که یکی ازگفتمانهای سیاسی مؤثر پس از انقلاب اسلامی بهشمار میرود. برای تحقق این هدف،لازم بود ویژگیهای گفتمان مجمع روحانیون مبارز را مطالعه و نوع و میزان تحول اینگفتمان را در دولتهای جنگ، سازندگی و اصلاحات و دولت فعلی مشخص کنیم.برای این بررسی از نظریۀ گفتمان لاکلا و موفه، ...  بیشتر

60. تحلیل جامعه‌شناختی تنوع جنبش زنان در کشورهای اسلامی منطقۀ خاورمیانه

علی‏ محمد حاضری؛ نعیما محمدی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 30-53

چکیده
  مقالۀ حاضر با استفاده از روش تحلیل بین‌کشوری به گونه‌شناسی اندیشه‌های مطرح در مورد به‌رسمیت‏‌شناسی هویت زنان در کشورهای اسلامی پرداخته است. در این کشورها علی‌رغم تسلط فرهنگ اسلامی رویکردهای نظری متنوع و متناقضی درباب زنان شکل گرفته است. با توجه به نظریۀ هونت، اندیشۀ‌ به‌رسمیت‌شناسی در کشورهایی ارزش مطالعه دارد که از یک‌سو ...  بیشتر

61. دلالتهایی بر روند فردی شدن امر دینی در ایران: مطالعة موردی جوانان شیراز

علیرضا خدامی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 30-59

چکیده
  مطالعة امر دینی در ایران از جمله حوزه های جامعه شناسی است که نیاز به توجه ویژه ای دارد. از یک سو، نقش تعیین کنندة دین در کلیة شئونات فردی و اجتماعی ایرانیان در طول تاریخ و از سوی دیگر، استقرار نظام اسلامی در سال 1357 اهمیت موضوع تحولات در عرصة دینی را به خوبی نشان می دهد. این مقاله با بررسی برخی از بازنمودها و آیین های مذهبی و نیز چند نمونه ...  بیشتر

62. روش تحلیل شبکه: استفاده از رویکرد شبکه‌های کل در مطالعة اجتماعات متن باز

سوسن باستانی؛ مهین رئیسی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 31-57

چکیده
  تحلیل شبکه برای مطالعه ساخت اجتماعی، مجموعه‌ای از نظریه ها، مفاهیم، روش‌ها، تکنیک‌ها و ابزارها را ارائه می‌کند. در این مقاله روش تحلیل شبکه اجتماعی با رویکرد شبکه‌ کل[1] مطالعه می‌شود. در این مقاله پس از مرور نظریه شبکه‌های اجتماعی، تحلیل شبکه به‌عنوان روش تحقیق مطالعه می‌شود. برای این کار، نوع داده‌های شبکه‌ای، شیوه‌های جمع‌آوری ...  بیشتر

63. امر مسلط و سیاست مقاومت: برساخت گفتمانی هویت اجتماعی در کشاکش متون نهادی و تجربة زیسته‌ (مطالعه‌ای درباب جوانان شهر سنندج)

مسعود بیننده؛ جهانگیر محمودی

دوره 12، 3(اولین ویژه نامه کردستان) ، پاییز 1397، ، صفحه 31-51

چکیده
  در پژوهش حاضر، نحوة مواجهة جوانان با گفتمان هویتی حاکم و شیوه‌های مقاومت، مذاکره یا موافقت آنان با این گفتمان، درعین دسترسی به گفتمان‌های دیگر، مطالعه می‌شود. به‌این‌منظور، از حوزه‌های نظری مرتبط با مطالعات فرهنگی و برساخت‌گرایی در چارچوب نظریة تحلیل گفتمان استفاده شده است. چارچوب نظری پژوهش از ترکیب نظری رویکرد لکلائو و موفه ...  بیشتر

64. تحلیلی بر فرهنگ شهروندی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: استان لرستان)

ولی بهرامی؛ محسن نیازی؛ سیدمحسن موسوی؛ مهران سهراب‌زاده

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 31-59

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2019.38122

چکیده
  هدف این پژوهش، تحلیل فرهنگ شهروندیِ افراد 18 تا 65 سال در استان لرستان و عوامل مؤثر بر آن است. پرسش اصلی این است که وضعیت فرهنگ شهروندی در استان لرستان چگونه است و عوامل مؤثر بر آن کدام‌اند. پژوهش حاضر از  نظر روش کمی و از دیدگاهِ جهت پژوهش کاربردی است که با ابزار پرسش‌نامه جمع‌آوری شده است. حجم نمونه 852 نفر برآورد شده و شیوة نمونه‌گیری ...  بیشتر

65. ارزیابی تجربی نظریه محرومیت در تبیین دین داری

محمدرضا طالبان

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 33-57

چکیده
  ار آغاز تاکنون، "نظریه محرومیت" متداولترین و مسلط ترین نظریه در میان دانشمندان علوم اجتماعی برای تبیین سطوح مختلف دین داری مردم بوده است.با وجود این،نتایج متعارض تحقیقات تجربی،از یک سو،اعتبار این نظریه را به مقوله ای جدلی تبدیل کرده است و از سویی دیگر،این پژوهشها صرفا در درون سنت ها ی دینی غیراسلامی انجام گرفته اند. از این رو،مقاله ...  بیشتر

66. گونه‌شناسی خانواده‌های تهرانی ازمنظر خطرپذیری طلاق

امید علی‌ احمدی

دوره 11، 3(دومین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده) ، پاییز 1396، ، صفحه 33-54

چکیده
  طلاق یکی از آسیب‌های مهم در زندگی‌های خانوادگی است. اهمیت طلاق به‌حدی است که می‌توان سلامت خانواده و تغییراتی را که در پایداری آن پدید می‌آید، به‌واسطة شاخص‌های طلاق به‌دست آورد، اما به این موضوع کمتر توجه شده است که طلاق و وضعیت خانواده را نمی‌توان همواره سیاه یا سفید دید. وضعیت اغلب خانواده‌ها ازحیث سلامت و استحکام خاکستری ...  بیشتر

67. تمهیدی برای پاسخ به این مسئله که: چه کسی می‌تواند به مسئله دانشگاه بیاندیشد؟

طاها بخشی‌نژاد

دوره 10، 4(اولین ویژه نامه فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم) ، زمستان 1395، ، صفحه 34-53

چکیده
  این مقاله قصد دارد تا با واکاوی مفاهیم تاریخی و بنیادین دانشگاه -از مفهوم افلاطونی آکادمی تا مفهوم دانشگاه کانتی- نشان دهد که (الف) چگونه این پدیده در تاریخ دانش بشری قوام‌یافته است؟ (ب) پدیده دانشگاه، ایده کدام‌یک از علوم بود؟ (ج) چه کسانی در چه سطوحی توان اندیشیدن به دانشگاه را دارند؟ مسئله ما(ایرانیان) در مقابل پدیده دانشگاه چیست؟ ...  بیشتر

68. تحول در نام‌گذاری فرزندان در استان‌ کردستان از 1382 تا 1392: بررسی عوامل و زمینه‌ها

شهاب دلیلی؛ حبیب رضازاده

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 34-51

چکیده
  یکی از محل‌های ظهور هویت­طلبی انسان­ها موقعیت انتخاب نام فرزندان است. بررسی "نام"­ها می­تواند حاکی از علایق و گرایش­های فرهنگی، سیاسی و قومی افراد نیز باشد. انتخاب انواع نام­ها، تحت تأثیر خرده‌فرهنگ‌های مختلف در طول زمان تغییر می­کند و از قوت و ضعف روندهای فرهنگی گوناگون در جامعه نشان دارد. اگر تحول نام‌گذاری افراد را ...  بیشتر

69. مروری انتقادی بر اندیشه‌های اجتماعی در باب مرگ با توجه به وضعیت خاص ایران

زهره بیات‌ریزی؛ رضا تسلیمی طهرانی

دوره 10، 2-3 ، تابستان 1395، ، صفحه 36-56

چکیده
  مرگ در سال‌های اخیر به موضوعی برجسته در جامعه‌شناسی ایران تبدیل شده‌است. عواملی مانند پیری جمعیت، تصادف، احتمال زلزله، اعدام‌های خیابانی، آلودگی هوا و غیره مرگ و فرایندهای منتهی به آن را در کانون توجه عموم قرار داده‌است. با توجه به واقعیت‌های ذکرشده، مقالۀ حاضر دو هدف دارد: هدف نخست، مروری انتقادی بر نظریات موجود در جامعه‌شناسی ...  بیشتر

70. طراحی الگوی خانواده مستحکم" "موضوع سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی"

فاطمه حاجیان مقدم؛ رضا صالحی امیری؛ غلامرضا غفاری

دوره 11، 1 (اولین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده) ، بهار 1396، ، صفحه 36-68

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش شناسایی و تعیین ابعاد، مؤلفه­های اثرگذار بر استحکام خانواده است. الگوی به کار گرفته در پژوهش، رهیافتی فرارشته‌ای است که با استفاده از چارچوب نظری ترکیبی در حوزه ادبیات توسعه در زمینه کیفیت زندگی، حوزه روانشناسی و همچنین ویژگی­های خانواده مطلوب بر اساس فرهنگ بومی )اسلامی-ایرانی( و از طریق کمّی سازی مفاهیم ...  بیشتر

71. رابطة مصرف و هویت (پژوهشی در شهر کرمان)

زهیرمصطفی بلوردی؛ سجاد مرادی؛ منصور عرب

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 37-55

چکیده
  پرسش از کیستی خویش، از قدیمی‌ترین پرسش‌های پیش‌روی انسان است که در عصر حاضر نه‌تنها رنگ کهنگی به خود نگرفته، بلکه به یکی از اساسی‌ترین پرسش‌های وجودی انسان بدل شده است. مشکله این پرسش ازآنجا آغاز می‌شود که تغییرات شتابان اجتماعی و فرهنگی معاصر، منابع هویت‌ساز سنتی را مضمحل کرده و وظیفة برساخت هویت را به خود افراد واگذار کرده ...  بیشتر

72. فرهنگ سیاسی مردم مازندران

علی کریمی؛ احمد رضایی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1385، ، صفحه 39-61

چکیده
  این مقاله، با الهام از سنخ شناسی آلموند و وربا در مورد "فرهنگ سیاسی".فرهنگ سیاسی مردم مازندران را مورد بررسی قرار می دهد.برای این منظور،از روش پیمایش و انتخاب نمونه های مورد نظر مطابق روش های علمی استفاده شده است که نتایج تحقیق قابل تعمیم به کل استان مازندران می باشد.مطابق یافته های تحقیق که از 331 نمونه استخراج شده است،بعد شناختی فرهنگ ...  بیشتر

73. جوانان و هویت بازاندیشانه مطالعه دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

داریوش بوستانی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 42-72

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر هویت بازاندیشانه دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان صورت گرفت.چارچوب نظری پژوهش،از نظریات آنتونی گیدنز و پیتر برگر استخراج شد و بر اساس مدل و فرضیات تحقیق طراحی شدند.متغیرهای مستقل عبارتند از:میزان استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی (اینترنت و تلفن همراه)،مقطع تحصیلی،تحصیلات والدین،پایگاه ...  بیشتر

74. تحلیل فرایند استعلای گفتمان اسلامگرا در انقلاب اسلامی 1357

مسعود اخوان کاظمی؛ رضا دهقانی

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 4-26

چکیده
  رخداد انقلاب اسلامی ایران، به‌منزلة رویدادی کم‌نظیر در سال‌های پایانی قرن بیستم، توجه بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران حوزة علوم اجتماعی و سیاسی را به خود جلب کرد. ازاین‌رو، برای مطالعة این پدیده، از نظریات و رویکردهای گوناگون بهره گرفته شد. اکثر این نظریات به بررسی چگونگی شکل‌گیری رخداد انقلاب معطوف شده‌اند و تحلیل چرایی سلطة ...  بیشتر

75. سخن سردبیر مهمان ویژه نامه جامعه شناسی انقلاب و جنبش‌های اجتماعی

نرگس نیکخواه قمصری

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 4-5

چکیده
  انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین رخدادهای اجتماعی نیمه دوم قرن بیستم نه صرفا به واسطه  متاثر ساختن بسیاری از زمینه­های عینی ساختار­های داخلی و بین المللی بلکه تاثیر عمیق و شگرف در حوزه معنا و اندیشه و یا به بیانی دقیق‌تر تلاقی اندیشه ها و اقدامات عملی سلبی (استعمار و استبداد گریزی) و ایجابی (اسلام گرایی و خویشتن باوری) توانست ...  بیشتر