نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه شیامن مالزی

چکیده

سید حسین العطاس یکی از معدود متفکران پسااستعماری است که در زمان برچیده شدن ساختارهای قدرت استعماری، توجه جهانیان را به ایدۀ «اسارت ذهنی و امپریالیسم فکری» جلب کرد. وقتی بسیاری از روشنفکران فکر کردند استعمارزدایی کامل شده است، او به مسئلۀ اسارت ذهنی و حضور ذهن اسیر، «ذهنی غیرانتقادی و تقلیدی تحت سلطۀ یک منبع خارجی که دارای تفکری مستقل نیست»، برای تداوم سلطۀ پارادایم‌های اروپامحوری و امپریالیسم فکری اشاره کرد. در این مقاله سعی شده است تا نحوۀ دریافت مفهوم «اسارت ذهنی» سید حسین العطاس در ایران ترسیم شود و چگونگی انتقال این مفهوم به ایران و سپس نحوۀ استقبال از آن در ایران پس از انقلاب 1357 تبیین شود. این مقاله نشان می‌دهد که چگونه گفتمان‌هایی مانند غرب‌زدگی جلال آل احمد و آمریکا‌زدگی صمد بهرنگی دریافت مفهوم «اسارت ذهنی» العطاس را در ایران شکل می‌دهند. خواندن آثار این متفکران ما را به مضامین امپریالیسم فکری و فساد دانشگاهی در بستر آموزش ایرانی سوق می‌دهد. سپس این مقاله از مفهوم ذهن اسیر به‌عنوان ابزاری تحلیلی برای کشف علل فساد آکادمیک استفاده خواهد کرد.
 

کلیدواژه‌ها

 آل احمد، جلال (1384) غرب‌زدگی، کتاب الکترونیک.
بهرنگی، صمد (1965) کندوکاو در مسائل تربیتی ایران. تهران: بامداد.
Alatas, Sh. M. (2020) “Applying Syed Hussein Alatas’s Ideas in Contemporary Malaysian Society”, Asian Journal of Social Science, No.48 : 319-338.
Alatas, S. F. (2004) “The Meaning of Alternative Discourses: Illustrations from Southeast Asia”, In Asia in Europe, Europe in Asia, edited by Srilata Ravi, Mario Rutten, and Goh Beng Lan. Leiden: Institute of Southeast Asian Studies.
Alatas, S. F.  (2008)“Intellectual and Structural Challenges to Academic Dependency”, International Sociological Association, E-Bulletin, No 9: 3-26.
Alatas, S. F.  (2012) “Social Theory as Alternative Discourse”, In Decolonising the University: The Emerging Quest for Non-Eurocentric Paradigms, edited by Claude Alvares and Shad Saleem Faruqi. Pula Pinang, Malaysia: Penerbit Universiti Sains Malaysia.
Alatas, S. H.  (1972)“The Captive Mind in Development Studies: Some Neglected Problems and the Need for an Autonomous Social Science Tradition in Asia”, International Social Science Journal, No.xxiv (1) : 9–25.
Alatas, S. H. (1974) “The Captive Mind and Creative Development”, International Social Science Journal, No.36 (): 691-99.
Alatas, S. H. (1974) “Education and the Captive Mind”, In Asian Seminar Proceedings, ed. E.H. Medlin, (39–45). Adelaide: University of Adelaide.
Alatas, S. H. (2002) “The Development of an Autonomous Social Science Tradition in Asia: Problems and Prospects”, Asian Journal of Social Science, No.30 (1) : 150-157.
Alatas, S.H. (2006) “The Autonomous, the Universal and the Future of Sociology”, Current Sociology, No.54 (1): 7–23.
Alatas, S.H. (2018) The Problem of Corruption, Kuala Lumpur: The Other Press Sdn. Bhd.
Altbach, Ph. G., & Hazelkorn, E. (2017) “Why Most Universities Should Quit the Rankings Game”, University World News, 8 January.
Alvares, C. (2012) “A Critique of Eurocentric Social Sciences and the Question of Alternatives”, In Decolonising the University. The Emerging Quest for Non-Eurocentric Paradigms, edited by Claude Alvares and Shad Saleem Faruqi. Pula Pinang, Malaysia: Penerbit Universiti Sains Malaysia.
Dabashi, H. (2006) Theology of Discontent, London and New York: Routledge.
Ghaneirad, M. A. (2011) “Critical Review of the Iranian Attempts toward the Development of Alternative Sociologies”, International Journal of Social Sciences, No.1 (2): 125-144.
Giroux, H. (2004)  “What Education Might Mean after Abu Gharib: Revisiting Adornos’ Politics of Education”, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, No.24 (1): 5-24.
Hanson, B. (1983) “The “Westoxication” of Iran: Depictions and Reactions of Behrangi, Al-e Ahmas, and Shariati”, International Journal of Middle East Studies, No.15 (1): 1-23.
Hooglund, E., & Hegland, M. (1976) “Introduction”, in The Little Black Fish and Other Modern Persian Stories, edited by Samad Behrangi, (Eric Hooglund and Mary Hegland,  Trans.).  Boulder, CO: Three Continents Press.
Khomeini, R. (1981) Islam and Revolution, (Tr. Hamid Algar.), Berekely: Mizan Press.
Nair-Venugopal, Sh. (2012) The Gaze of the West and Framings of the East, Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.
Zeiny, E. (2019) “Academic Imperialism: Towards Decolonisation of English Literature in Iranian Universities”, Asian Journal of Social Science, No.47: 88-109.