-         برای ارسال مقاله، ابتدا راهنمای تنظیم مقالات (در قسمت راهنمای نویسندگان) به دقت مطالعه شود.

 - درج حمایت سازمانی یا قدردانی و تشکر قبل از منابع (در صورت وجود).

- از هر نویسنده بیش از یک مقاله دریافت نمی‌شود (در صورت مشاهده، مجله مقاله دوم حذف خواهد شد).

 - مقاله شماره صفحه داشته باشد.

 - مقاله بارگزاری شده، بدون نام نویسنده/نویسندگان باشد.

  -         در سامانه (در قسمت ارسال مقاله) ثبت نام نموده و مقاله را ارسال فرمایید.

-         در صورتیکه مقاله مربوط به ویژه‌نامه‌ی خاصی می‌باشد، حتما نام ویژه نامه را ذکر فرمایید.

 -      طبق صورتجلسه هیأت مدیره انجمن جامعه شناسی ایران (1401/05/29) مبلغ 1/000/000 ریال بابت داوری اولیه مقاله دریافت خواهد شد.

  •       بعد از پذیرش نهایی مقاله، تصویر فیش واریزی مبلغ 12/000/000 ریال به شماره حساب 143376834 بانک تجارت به نام انجمن جامعه‌شناسی ایران یا به شماره شبای IR660180000000000143376834  
    یا شماره کارت: 5859837011131410
    را در سامانه بارگزاری کنید.
  • برای پرداخت آنلاین حق نشر اینجا کلیک کنید.

- مقاله‌ای که از پایان نامه تحصیلی استخراج شده، لازم است از نظر منطقی و اخلاقی نام استاد راهنما به طور خاص (و استاد مشاور-اختیاری) نیز به همراه نام نویسنده ذکر شده و نامه کتبی از آن‌ها را در سامانه بعد از ارسال مقاله اتچ فرمایید.

- برای دریافت فرم تعهدنامه اینجا کلیک کنید.

راهنمای تنظیم مقالات

 

1ـ بعد از ثبت نام در سامانه، مقاله تایپ شده کمتر از 30 صفحه A4 (حداکثر 8000 کلمه و قلم B Nazanin) و رعایت اصول نگارشی و دارای شماره صفحه،  در سامانه بارگزاری شود.

 

2ـ پیشنهاد می‏ شود ساختار مقاله به صورت زیر تنظیم شود:

 

2ـ1ـ عنوان مقاله، و ذکر نام و نام‏ خانوادگی نویسنده یا نویسندگان در زیر آن

 

2ـ2ـ چکیده مقاله: شامل موضوع، چهارچوب نظری، روش‏ شناسی تحقیق و نتایج مقاله به صورت فشرده، بین 100 تا 150 کلمه  و سپس کلید واژگان به زبان فارسی

 

2ـ3ـ مقدمه: شامل تعریف موضوع، طرح مسئله و بیان اهداف

 

2ـ4ـ بررسی پیشینه: موضوع و چهارچوب نظری و طرح پرسش ‏ها / یا فرضیات تحقیق

 

2ـ5ـ روش ‏شناسی تحقیق: الگوی بررسی، تعریف مفاهیم و فنون گردآوری و تحلیل داده ‏ها

 

2ـ6ـ ارائه یافته ‏ها و تجزیه و تحلیل و تفسیر آن‌ها

 

2ـ7ـ خلاصه و نتیجه‏ گیری

 

2ـ8ـ یادداشت‏ ها و پیوست‏ ها (در صورت لزوم)

 

2ـ9ـ فهرست منابع فارسی و انگلیسی

 

2ـ10ـ خلاصه‏ ای از سوابق و علایق آموزشی و پژوهشی نویسنده/ نام دانشگاه یا مؤسسه وابسته/ نشانی الکترونیکی

 

2ـ11ـ چکیده انگلیسی همراه با کلید واژه ‏ها در پایان مقاله

 

3ـ شیوه ارجاع و استناد

 

3ـ1ـ ارجاع در متن مقاله

 

پس از مطلب اقتباس شده، مستقیم یا غیرمستقیم: (نام خانوادگی صاحب اثر، سال انتشار: شماره صفحه یا صفحات)

 

یادآوری: در صورتی که اثر مورد استفاده به زبان فارسی ترجمه شده باشد، تاریخ انتشار اثر ترجمه شده، و در غیر این صورت تاریخ انتشار متن به زبان اصلی ذکر شود.

 

3ـ2ـ ارجاع در پایان مقاله

 

فهرست منابع مورد استفاده در پایان مقاله به ترتیب الفبایی حرف اول نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، به شرح زیر تنظیم گردد.

 

3ـ2ـ1ـ کتاب

 

تألیف: نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، نام (سال انتشار) عنوان کتاب، محل انتشار: موسسه انتشاراتی

 

ترجمه: نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب، نام مترجم، محل انتشار، موسسه انتشاراتی (متن ترجمه شده)

 

3ـ2ـ2ـ مقاله

 

مجلات: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار) ”عنوان مقاله“، عنوان مجله، دوره، شماره: شماره صفحات مقاله

 

مجموعه مقالات: نام خانوادگی تدوین‏کننده مجموعه، نام (سال انتشار مجموعه) ”عنوان مقاله“، عنوان کتاب مجموعه مقالات، محل انتشار: موسسه انتشاراتی، شماره صفحات مقاله

 

3ـ2ـ3ـ منابع اینترنتی

 

نام خانوادگی نویسنده، نام (تاریخ انتشار اثر در سایت مربوط) عنوان اثر، نشانی سایت اینترنتی، (تاریخ مراجعه کاربر به سایت مربوط)

 

4ـ شرایط پذیرش مقالات

 

4ـ1ـ مقاله متناسب با سیاست مجله مطالعات اجتماعی ایران باشد.

 

4ـ2ـ قبلاً چاپ نشده و ترجیحاً برای نشریات داخلی یا خارجی فرستاده نشده باشد.

 

4ـ3ـ مقالات رسیده توسط داوران مجله که به وسیله هیئت تحریریه معین می‏ شوند، مورد ارزیابی قرار گرفته و  پذیرش نهایی منوط  به موافقت هیئت تحریریه مجله  مطالعات اجتماعی ایران است.

 

4ـ4ـ هیئت تحریریه مجله در ویرایش ادبی مقاله (بدون تغییر محتوایی) آزاد است.

 

4ـ5ـ مقاله‏ های ارسالی برگشت داده نمی‏ شود.