اسامی داوران سال 1397

  فرهنگ ارشاد (دانشگاه شهید چمران اهواز)، ولی اله رستمعلی زاده (موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور سیدحسین سراج زاده (دانشگاه خوارزمی)، محمد سیدمیزایی (دانشگاه شهیدبهشتیمظفرالدین شهبازی (دانشگاه آزاد اسلامی زنجانمصطفی ظهیری نیا (دانشگاه هرمزگانسهیلا علیرضانژاد (دانشگاه آزاد اسلامی گرمسارشهلا کاظمی‌پور (دانشگاه تهران)، منصور وثوقی (دانشگاه تهران).

فرهنگ ارشاد (دانشگاه شهید چمران اهواز)، امین اسماعیلی (جهاد دانشگاهی)،‌حسین افراسیابی (دانشگاه یزد)، علی حاتمی (پژوهشکده  فرهنگ و هنر و معماری)،‌ غلامرضا ذاکرصالحی (موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)،‌ عالیه شکربیگی (دانشگاه ازاد اسلامی)، مقصود فراستخواه (موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)، محمدامین قانعی راد (مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)، محمد لبیبی (دانشگاه ازاد اسلامی)، محسن موسوی (دانشگاه یزد)،

جمال ادهمی (دانشگاه  آزاداسلامی کردستان)، سوسن باستانی (دانشگاه الزهراء)، مسعود بیننده (دانشگاه فرهنگیان)، فواد حبیبی (دانشگاه آزاداسلامی سنندج)، سیدحسین سراج زاده (دانشگاه خوارزمی)، یارمحمد قاسمی (دانشگاه ایلام)، زینب کاوه (دانشگاه خوارزمی)، جلیل کریمی (دانشگاه رازی کرمانشاه) حسین محمدزاده (دانشگاه پیام نور کردستان)، نعیما محمدی (دانشگاه کرمان)، حسین محمودیان (دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران).

 

 

مجله به پرونده‌های ناقص ترتیب اثری نخواهد داد، خواهشمند است راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه فرمایید. باتشکر

 «این نشریه، مقالات را با استفاده از نرم‌افزارهای مشابه یاب، بررسی و کنترل می‌کند که اصالت تعلق آن به نویسنده مسلم شود»

 
 تاریخ به روزرسانی نشریه: مهر 1398

 

مجله دوره دوازدهم، شماره 4، زمستان 1397 (سومین ویژه نامه کرمان)   با مقاله‌های زیر به چاپ خواهد رسید. 

تجربة مصرف سیگار در میان دختران دانشجو پژوهشی پدیدارشناختی در دانشگاه‌های شهر کرمان

زهیر مصطفی بلوردی، امید مهنی

اشتغال و توانمندسازی زنان مهاجر افغان: مطالعه‌ای در مرکز دوست‌داران کودک مشتاق

فاطمه خسروی، زهرا قاسم زاده، سیامک  زند رضوی

درخواست حکمرانی مشارکتی و پایداری منابع آب بررسی کیفیادراک ارتباطی ذی‌نفعان آب‌های زیرزمینی دشت رفسنجان

سیده بهار زندرضوی، هادی خانیکی، اکبر نصراللهی، داریوش بوستانی

بررسی رابطة کیفیت محیط زندگی و میزان رضایت از زندگی در محله مطالعه‌ای دربارة ساکنان محلات شهر کرمان

سعیده گروسی، محمدحسن شمس‌الدینی مطلق

بررسی محتوای صندلی‌نوشته‌های کلاس‌های درس دانشگاه شهید باهنر کرمان از حیث مقولات اجتماعی، با تأکید بر پدیدةخراب‌کاری

سوده مقصودی، فاطمه فرمیتنی

بررسی وضعیت اخلاق اجتماعی در میان شهروندان کرمان

محمد میرزائی ملکیان، زهره توکلی

 ***********************************************

مجله دوره سیزدهم، شماره 1، بهار 1398  با مقاله‌های زیر به چاپ خواهد رسید. 

  ضرورت وجودی و اهمیت کارکردی بازگشت به اجتماعات محلی (گسست‌ها و فرصت‌ها)

محسن ابراهیم‌پور

تحلیلی بر فرهنگ شهروندی و عوامل موثر بر آن( مورد مطالعه: استان لرستان)

ولی بهرامی، محسن نیازی، سیدمحسن موسوی، مهران سهراب زاده

تبیین وضعیت خشونت‌ساختاری در شهر‌سنندج

محمد گنجی، یعقوب احمدی، محمدصدیق محمدی 

مطالعه تفسیری هژمونی ارزش‌های بازار در مناطق مرزی /نمونه موردی: شهرستان بانه و روستاهای دهستان شوی 

 سید احمد فیروزآبادی، حسین راغفر، هیوا احمدی

مطالعة تجربة زیستة کودکان و نوجوانان در خانواده‌هایی با والد زندانی

زهرا میرحسینی، مرضیه ابراهیمی

 

شماره جاری: دوره 12، 3(اولین ویژه نامه کردستان)، پاییز 1397 (این ویژه نامه با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به چاپ رسیده است.)