مجله به پرونده‌های ناقص ترتیب اثری نخواهد داد، خواهشمند است راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه فرمایید. باتشکر

 

 مجله دوره دوازدهم، شماره 4، زمستان 1397 (ویژه نامه کرمان)   با مقاله‌های زیر به چاپ خواهد رسید. 

 

 

اشتغال و توانمندسازی زنان مهاجر افغان:مطالعه‌ای در مرکز دوست‌داران کودک مشتاق

                                                                  سیامک  زند رضوی، زهرا قاسم زاده، فاطمه خسروی

بررسی وضعیت اخلاق اجتماعی در میان شهروندان کرمان

                                                                     محمد میرزائی ملکیان زهره توکلی   

  (بررسی رابطه کیفیت محیط زندگی و میزان رضایت از زندگی در محله بین ساکنان محلات شهر کرمان)

                                                                 سعیده گروسی، محمد حسن شمس الدینی مطلق

 حکمرانی مشارکتی و پایداری منابع آب ؛ بررسی کیفیدریافت و ارتباطات ذی‌نفعان آبهای زیرزمینی دشت رفسنجان

                                                   هادی خانیکی، اکبر نصرالهی، داریوش بوستانی، سیده بهار زندرضوی،

"بررسی محتوای صندلی نوشته های کلاس های درس دانشگاه شهید باهنر کرمان

 از حیث مقولات اجتماعی با تاکید بر پدیده وندالیسم"

                                                   سوده مقصودی، فاطمه فرمیتنی

 مجله دوره سیزدهم، شماره 1، بهار 1398  با مقاله‌های زیر به چاپ خواهد رسید. 

 ضرورت وجودی و اهمیت کارکردی بازگشت به اجتماعات محلی(گسست‌ها و فرصت‌ها)

                                       محسن ابراهیم پور

مطالعة تجربة زیستة کودکان و نوجوانان در خانواده‌هایی با والد زندانی

                                       زهرا میرحسینی، مرضیه ابراهیمی

 مطالعه تفسیری هژمونی ارزش‌های بازار در مناطق مرزی/نمونه موردی: شهرستان بانه و روستاهای دهستان شوی

                                                      هیوا احمدی، احمد فیروزابادی، حسین راغفر 

 تبیین وضعیت خشونت‌ساختاری در شهر‌سنندج

                                                     محمد گنجی یعقوب احمدی- محمد صدیق محمدی

 

 

شماره جاری: دوره 12، 3(اولین ویژه نامه کردستان)، پاییز 1397 (این ویژه نامه با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به چاپ رسیده است.)