مجلة مطالعات اجتماعی ایران (JSS) - واژه نامه اختصاصی