مدیر مسئول


سیدحسین سراج زاده دانشیار دانشگاه خوارزمی

 • serajshyahoo.com

سردبیر


سوسن باستانی استاد دانشگاه الزهرا

 • sbastanialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


پرویز اجلالی دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش

 • pejlaligmail.com

اعضای هیات تحریریه


فرهنگ ارشاد استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز

 • ershadafgmail.com

اعضای هیات تحریریه


خدیجه سفیری استاد دانشگاه الزهرا

 • m_safiriyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


شیرین احمدنیا داتشیار دانشگاه علامه طباطبایی

 • shirin.ahmadniagmail.com

اعضای هیات تحریریه


نعمت الله فاضلی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • nfazelihotmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد میرزایی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 • mmirzaieut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد عثمان حسین بر دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • mohblihu.usb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ملیحه شیانی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 • mshianiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سید فرید العطاس دانشگاه سنگاپور

 • alatasnus.edu.sg