عرض ادب و احترام خدمت اعضای محترم هیات تحریریه

لطفا داوران پیشنهادی خود را در رابطه با مقالات ارسالی معرفی و در صورت لزوم نظر خود را در رد یا تایید مقاله هم مرقوم فرمایید.

با احترام


مدیر مسئول


سعید معیدفر دانشگاه تهران

 • smoidfargmail.com

سردبیر


سوسن باستانی استاد دانشگاه الزهرا

 • sbastanialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید حسین سراج زاده دانشگاه خوارزمی

جامعه شناسی

 • serajshyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


فرهنگ ارشاد استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز

 • ershadafgmail.com

اعضای هیات تحریریه


ناصر فکوهی استاد دانشگاه تهران

انسان شناسی

 • nfakohiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


نعمت الله فاضلی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • nfazelihotmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد میرزایی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 • mmirzaieut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


خدیجه سفیری استاد دانشگاه الزهرا

 • m_safiriyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمدتقی ایمان استاد دانشگاه شیراز

جامعه شناسی

 • imanshira.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


اسدالله نقدی استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

جامعه شناسی

 • naghdi219gmail.com

اعضای هیات تحریریه


علی اصغر سعیدی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

 • saeidiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


پرویز اجلالی دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش

 • pejlaligmail.com

اعضای هیات تحریریه


شیرین احمدنیا داتشیار دانشگاه علامه طباطبایی

 • shirin.ahmadniagmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد عثمان حسین بر دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • mohblihu.usb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ملیحه شیانی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 • mshianiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مسعود گلچین دانشیار دانشگاه خوارزمی

جامعه شناسی

 • golchinkhu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی یوسفی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

جامعه شناسی

 • yousofium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سید فرید العطاس دانشگاه سنگاپور

 • alatasnus.edu.sg

اعضای هیات تحریریه بین المللی


زهره بیات‌ریزی دانشیار دانشگاه آلبرتا کانادا

جامعه شناسی

 • bayatrizualberta.ca