مدیر مسئول


سیدحسین سراج زاده دانشیار دانشگاه خوارزمی

  • serajshyahoo.com

سردبیر


سوسن باستانی استاد دانشگاه الزهرا

  • sbastanialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


پرویز اجلالی استاد موسسه عالی آموزش و پژوهش

  • pejlaligmail.com

اعضای هیات تحریریه


فرهنگ ارشاد استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز

  • ershadafgmail.com

اعضای هیات تحریریه


حمید انصاری دانشیار دانشگاه تهران

  • hansariut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


خدیجه سفیری استاد دانشگاه الزهرا

  • m_safiriyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


شیرین احمدنیا داتشیار دانشگاه علامه طباطبایی

  • shirin.ahmadniagmail.com

اعضای هیات تحریریه


نعمت الله فاضلی دانشگاه علامه طباطبایی

  • nfazelihotmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد میرزایی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

  • mmirzaieut.ac.ir