مجلة مطالعات اجتماعی ایران (JSS) - فرایند پذیرش مقالات