نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه تاریخ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

بررسی نقش مؤلفه ­های قدرت در تداوم تمایز بین طبقه­ اجتماعی عوام از خواص در دوره­ مشروطه به عنوان اولین تجربه­ ملت ایران در داشتن حکومت قانون، مسأله­ اصلی این پژوهش است. رویکرد پژوهش تحلیلی است و داده‌ها براساس ساختارگرایی تکوینی بوردیو مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که در ایجاد یک مفهوم و شکل دادن به ذهنیت­ ها، نوع گفتمان حاکم بر جامعه، منش، خُلق و خوها و عادات واره ­ها در کنار ابعادگوناگون قدرت سیاسی و اقتصادی نقش اثرگذاری دارد و لزوماً برای ایجاد یا تثبیت یک وضعیت در جامعه این تنها قدرت ابزاری نیست که اثر بخشی دارد بلکه از آنجا که سلطه­ اجتماعی هرگز و برای همیشه تضمین شده نیست به همین دلیل همیشه باید با نوعی تلقین همراه است و این تلقین در قالب گفتمان و خلق مفاهیم شکل می­گیرد. از این رو ما شاهد تداوم تمایز جامعه­ عوام از جامعه­ خواص در دوره مشروطه هستیم که یکی از پیامدهای آن ناکامی نظام مشروطه در اجرای برابری قانون برای آحاد ملت ایران بود.
 

کلیدواژه‌ها

آوری، پیتر؛ همبلی، گاوین و چارلز ملویل(1388). تاریخ ایران به روایت کمبریج از رضا شاه تا انقلاب اسلامی. تهران: جامی.                                                 
اشرف، احمد و بنو عزیزی، علی(1386). طبقات اجتماعی دولت و انقلاب در ایران. ترجمه لیلا ترابی فارسانی، تهران: نیلوفر.
بوردیو، پییر(1380). نظریه کنش، ترجمه مرتضی مردیها. تهران: انتشارات نقش و نگار.
بهار(ملک الشعراء)، محمد تقی(1363). تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران. تهران: امیرکبیر.
بشیریه، حسین(1372). انقلاب و بسیج سیاسی. تهران: دانشگاه تهران.
پای، لوسین؛ بایندر، لئونارد و همکاران(1380). بحران­ها و توالی­ها در توسعه سیاسی. ترجمه غلامرضا خواجه سروی تهران: انتشارات پژوهشکده­ی مطالعات راهبردی.
تبریزی، علی(2535). مجموعه آثار قلمی ثقه الاسلام شهید تبریزی. تهران: انتشارات علمی.
حاج سیاح محلاتی، محمدعلی(1356). خاطرات حاج سیاح. تهران: امیرکبیر.
جاوید، سلام الله(1359). نهضت مشروطیت ایران و نقش آزادیخواهان جهان.تهران: دینا .
جلایی‌پور، حمیدرضا و محمدی، جمال (1387). نظریههای متأخر جامعهشناسی. تهران: نشر نی.
خلیلی، عباس(1373). در آیینه تاریخ(خاطرات سیاسی عباس خلیلی). تهران: انوشه.
خارابی، فاروق(1385). انجمن های عصر مشروطه. تهران: تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
دورکیم، امیل(1384). صورت بنیادین حیات دینی. ترجمه باقر پرهام،تهران: مرکز.
دورتیه، ژان فرانسوا (1381 ). «پیر بوردیوانسان شناس، جامعه شناس یادی از بوردیو». ترجمه مرتضی کتبی، نامه انسان شناسی، ش1: 225-234.
دانشورعلوی، نورالله(1335). تاریخ مشروطه ایران و جنبش وطن پرستان اصفهان و بختیاری. توضیحات و حواشی حسین سعادت نوری تهران: کتابخانه دانش.
رحیم زاده صفوی(1362). اسرار سقوط احمد شاه. به کوشش بهمن دهگان، تهران: فردوس.
ریترز،جرج(1390). نظریه­های جامعه شناسی در دوران معاصر. ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
راوندی، مرتضی(1382). تاریخ اجتماعى ایران ج 8. تهران: نگاه
زنجانی، شیخ ابراهیم (1379). خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی"سرگذشت زندگانی من". به اهتمام غلام حسین میرزا صالح، آلمان: نشر نیما.
زیباکلام، صادق (1377). سنت و مدرنیته. ریشه یابی علل شکست کوششهای اصلاح طلبانه و نوسازی سیاسی در ایران عصر قاجار. انتشارات روزه.
سریع القلم، محمود(1393). فرهنگ سیاسی ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
سریع القلم، محمود (1389). فرهنگ سیاسی ایران. تهران: فرزان روز .
سپهر، احمدعلی (1326). ایران در جنگ بزرگ (1918-1914م). تهران: چاپخانه‌ی بانک ملی ایران.
سپهر،مسعود(1375). بررسی مصادیق بارز عوامل و علل بروز و راه های مبارزه با خرافات و موهومات جمود و تحجر فکری مقدس مآبی و ظاهر گرایی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
شمیم، علی اصغر(1375). ایران در دوره سلطنت قاجار. تهران: مؤسسه انتشارات مدبر.
شیبانی، عبدالحسین وحیدالملک (1378). خاطرات مهاجرت از دولت موقت کرمانشاه تا کمیته برلن. به کوشش کاوه بیات و ایرج افشار. تهران: شیرازه.
شهرام نیا، امیر مسعود( 1386). جهانی شدن و دموکراسی در ایران. تهران: نگاه.
طباطبایی، محمد بن صادق(1381). یادداشت های سید محمد طباطبایی از انقلاب مشروطیت ایران. به کوشش حسن طباطبایی، تهران: نشرآبی.
عضدانلو، حمید(1380). گفتمان وجامعه. تهران: نشرنى.
فوکو، میشل(1383). اراده به دانستن ،ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. تهران: نشرنی .
فکوهی، ناصر، (الف)، (1384). تاریخ نظریههای انسانشناسی. تهران: نشر نی.
فکوهی، ناصر، (ب)، (1384).­ «پیر بوردیو: پرسمان دانش و روشنفکری». فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ش5: 161-141
فارسون، سمیح و مهرداد مشایخی (1379). فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران. ترجمه معصومه خالقی، تهران: انتشارات باز.
فرهمند، مهناز و عالی­نژاد، مهدی(1396). «بررسی تطبیقی پیر بوردیو و مرتضی مطهری»، فصلنامه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان. شماره 2: 9-39.
کوش، دنی(1371). مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی. ترجمه فریدون وحید، تهران: انتشارات سروش و مرکز مطالعات مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
کسروی، احمد(1383). تاریخ هیجده ساله آذربایجان. تهران: امیرکبیر.
 کرزن، جرج ناتیل (1380). ایران و قضیه ایران. ترجمه غلام علی وحید مازندرانی،ج1، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
کاظمی، علی اصغر(1380). بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر. تهران: قومس.
گوهرخانی(امجد الواعظین)، محمد باقر(2535). گوشه ای از رویدادهای انقلاب مشروطه ایران. تهران: سپهر.
گرنفل، مایکل(1389). مفاهیم کلیدی بوردیو. ترجمه محمد مهدی لبیبی، تهران: نشر افکار.
لمبتون، ا.ک.س(1377). مالک و زارع در ایران. ترجمه منوچهر امیری، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
ممتاز، فریده (1383). «معرفی مفهوم طبقه از نظر بوردیو». پژوهش نامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی ش41 و42: 160-149.
میخلز، روبرت(1385). جامعه شناسی احزاب سیاسی. ترجمه احمد نقیب زاده، تهران:قومس.
مجدالاسلام کرمانی، احمد (1356). تاریخ انحظاط مجلس. مصحح محمد خلیل‌پور، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
مستوفی، عبدالله(1384). شرح زندگانی من. تهران: زوار.
معیرالممالک، دوستعلی خان(1390). وقایع الزمان؛ خاطرات شکاریه. به کوشش خدیجه نظام مافی، تهران: نشر تاریخ ایران.
نفیسی، رسول(1379). «فرهنگ سیاسی و هویت ملی». گردآوری و تنظیم ماندانا تیشه یار، فصلنامه مطالعات ملی، دوره دو ش 5: 191-177
 نجفی قوچانی، سید محمد حسن (1375). سیاحت شرق (زندگی نامه آقا نجفی قوچانی). تهران: حدیث.
ناظم الاسلام کرمانی، میرزا محمد (1384). تاریخ بیداری ایرانیان. ج1،2، تهران: امیرکبیر.
واکونت، لویی(1372). پی­یر بوردیو. ترجمه مهرداد میردامادی، تهران: نشر آگه.
ویجویه، حاجی محمد (1348). تاریخ انقلاب آذربایجان و بلوای تبریز. به کوشش علی کاتبی، تهران: امیرکبیر.
هدایت(مخبرالسلطنه)، مهدیقلی(1363). گزارش ایران از مظفرالدین شاه تا احمد شاه. تهران: نقره.
هدایت(مخبرالسلطنه)، مهدیقلی (1385). خاطرات و خطرات. تهران: زوار.
ییت، چالز ادوارد(1365). خراسان و سیستان، سفرنامه کنلل ییت به ایران و افغانستان. ترجمه قدرت الله روشنی و مهرداد رهبری، تهران: یزدان .
Bourdieu, Pierre (1977). Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press.
Kauppi, Nillo (2003). "Elements for a Structural Constructivist Theory of Politics and European Integration"; Center for European Studies, working paper"; No. 104.