نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

اگر تعامل و گفتگوی بین ادیان را  به تعامل مشارکتی، سازنده و مثبت بین افراد دارای سنت‌های مختلف دینی در دو سطح فردی و نهادی تعبیر کنیم، می‌توانیم هدف از آن را ارتقاء درک بین ادیان یا عقاید مختلف برای افزایش پذیرش دیگران تعریف کنیم. هدف این پژوهش شناخت و مطالعه زمینه‌های تقریب و تعامل بین ادیان در استان سیستان و بلوچستان است. این پژوهش با استفاده از روش نظریه زمینه‌ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با  25 نفر از جوانان ساکن  شهرستان زاهدان صورت گرفته است. داده ها بر اساس روش اشتراوس و کوربین کدگذاری شدند. بنا به یافته‌های این پژوهش می‌توان زمینه‌های منجر به ترویج فرهنگ تعامل بین ادیان در شهرستان زاهدان را در مواردی مانند همگرایی در فضای آموزشی و توسعه تعاملات بین ادیان، اتخاذ روش‌های تربیتی مفید با محوریت تعاملات مثبت و سازنده با سایر ادیان و مذاهب، ترسیم الگوی دینداری وفاق آفرین، گذر از اختلافات دینی به تعاملات صمیمانه فرادینی و همزیستی مسالمت‌آمیز در سایه صلح و احترام متقابل برشمرد.
 

کلیدواژه‌ها

اشتراوس، آنسلم و کوربین، جولیت‌ام (1390). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها. ترجمه: بیوک محمدی. چ 3. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
آیت‌اللهی، حمیدرضا (1392). سنجههایی در دین پژوهی معاصر. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ﺑﺸﻴﺮﻳﻪ، حسین (1374). ﺩﻭﻟﺖ ﻋﻘل: ﺩﻩ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ شناسی سیاسی. ﺗﻬﺮان: موسسه نشر علوم نوین، ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ.
بشیر، حسن و شعاعی شهرضا، محمدحسین (1397). "ارتباطات میان فرهنگی و گفت وگوی بین ادیان: مطالعه موردی سه موسسه در انگلستان"، دین و ارتباطات، شماره 53: 224-193.
توفیقی، حسین (1379). آشنایی با ادیان بزرگ، تهران، سمت، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
تنهایی، حسین ابوالحسن (1390). جامعه‌شناسی دینی در شرق باستان، چ 2، تهران: نشر بهمن برنا.
جازاری معموئی, سعید (1401). "تحلیل شیوه «تعامل بین‌الادیانی» در اندیشه هنری دو لهوگ". پژوهشهای اسلامی خاورشناسان، 2(2): 83-99.
رشاد، علی‌اکبر (1386). آینده مناسبات ادیان، قبسات، ش4.
شایسته مجد، عالیه (1386). بررسی تأثیر دینداری بر پنج تیپ شخصیت در سه دین اسلام، مسیحیت و زرتشت، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة ادبیات دانشگاه شهید بهشتی.
شیردل، الهام، حسنی، محمد رضا و حامی کارگر، فاطمه (1400). "برساخت ازدواج بین‌‌مذهبی موفق و زمینه‌‌های شکل‌‌گیری آن: مطالعه کیفی بین زوجین استان سیستان و بلوچستان". جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی, 8(18): 373-397.
طاهری آکردی، محمدحسین؛  امیری، عظیم (1399). "تقریب ادیان ابراهیمی، ضرورت، چالش‌ها و آسیب‌ها"، مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی، 4(1): 85-108.
کاروانی، عبدالطیف، غفاری‌نسب، اسفندیار، احمدی، حبیب و طبیعی، منصور (1398). "کاوش کیفی فرایندهای برساخت هویت اجتماعی در میان دانشجویان بلوچ: به‌سوی نظریه‌ای زمینه‌ای". مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 8(1): 59-85.
کاروانی، عبدالطیف و غفاری نسب، اسفندیار (1398). "فرایند حاشیه‌ای شدن هویت مورد مطالعه: دانشجویان بلوچ دورة تحصیلات تکمیلی". بررسی مسائل اجتماعی ایران، 10(2): 81-102.
کوزر، لوئیس (1389). زندگی و اندیشة بزرگان جامعه شناسی. ترجمة محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.
فلاح زاده، سید حسین (1386). "تعامل تاریخی پیروان ادیان و بررسی عوامل موثر بر آن"، قبسات، شماره 43: 111-129.
قاضی نژاد، مریم و اکبرنیا، الهه سادات (1396). "دینداری: مدارای اجتماعی یا فاصلۀ اجتماعی (پیمایشی در میان مسلمانان و مسیحیان شهر تهران)". مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 6(1): 21-40.
نیستانی، محمدرضا (1391). اصول و مبانی دیالوگ. اصفهان: نشر آموخته.
ﻫﺎﺑﺮﻣﺎﺱ، یورگن (١٣٧٩). کنش ﺍﺭﺗﺒﺎطی: بدیل خشونت. ترجمه سلطانی، ابراهیم، ماهنامه کیان، 8(45): 0-0.
Aman Andrabi, A. (2020). “Interfaith dialogue: its need, importance and merits in the contemporary world”. International Journal of Advanced Academic Studies, 2 (3): 264-271.
Andrew, O. (2016). “Interfaith dialogue: seven key questions for theory, policy and practice”. Religion, State and Society, 44, 4: 349-365,
Berger, P. L. (1967). Sacred Canopy; Elements of a Sociological Theory of Religion. New York: Anchor Books/Doubleday.
Bruce, S. (2002). God is Dead: secularization in the West. Oxford: Blackwell.
Cordero, R. L., Garzón, F. R. Martínez, L. M. and Olmos-Gómez, M.,C. (2021). “Religion: Interrelationships and Opinions in Children and Adolescents”. Interaction between Age and Beliefs, Religions, 12: 357.
Henry P. J; Hardin, C.D (2006). “The Contact Hypothesis Revisited”, Journal of Psychological Science, NO 10: 862-868.
Kadayifci, A. (2013). “Interreligious Dialogue and Peacebuilding”, Handbook of inter-religious dialogue, edited by Catherine Cornille, Wiley-Blackwell.
Kpughe, L. M. (2019). “Inter-Ethnic Conflict Management and Prevention in Cameroon's Northwest: Assessing the Role of the Justice and Peace Commission of the Catholic Archdiocese of Bamenda”, Asian Journal of Peacebuilding, 7 (1): 125-142.
Popovska, B., Ristoska Z., Payet, P. (2017). “The Role of Interreligious and Interfaith Dialogue in the Post-Secular World”. Academicus International Scientific Journal, 16 (16): 33-44.
Zulfadli Z. (2019). “Interaction Between Religious People Post Social Conflict in Aceh Singkil District”. Journal Ilmiah Islam Futura, 19 (2): 191-202.