نوع مقاله : علمی

نویسنده

کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی، عضو گروه پژوهشی علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی ـ واحد مشهد

چکیده

سینمای ایران با موقعیتی قابل اعتنا در مجامع و رویدادهای بـینالمللـی رسـانه مـؤثری بـرای بـازگویی غنـای
فرهنگی این سامان و یکی از دریچههای ورود سرمایهگذاران به شمار میآید. هنر فیلمسازی حوزهای است کـه
ایرانیان بیش از سایر حوزهها توانستهاند در آن کلاف تجدد را باز کرده و به تعریفی جامع و روزآمد از خـود و
رابطه خود با جهان خارج برسند و به همین دلیل به بازیگرانی جدی و مصر تبـدیل شـدهانـد. بـا وجـود ایـن،
شواهد نشان میدهند که اخیراً تقاضا برای مصرف سینما و در نتیجه میزان بازگشت سرمایه به ایـن صـنعت در
ایران کاهش یافته است. هدف از این تحقیق، شناسایی موانع مصرف سینما است. برای این منظور مطالعهای بـه
صورت پیمایشی صورت گرفت. یافتهها نشان داد مصرف سینما اغلب با انگیزه تفریح و به شیوه جمعی، همراه
با خانواده یا دوستان، صورت میگیرد. مهمترین موانع مصرف سینما، هزینه اجتماعی، هزینه عملکـردی، هزینـه
مالی، هزینه زمانی و مصرف بدیلهای سینما هستند. افزایش هزینه مالی، زمانی و هزینه عملکـردی بـا افـزایش
هزینه اجتماعی و افزایش مصرف بدیلهای سینما در رابطه مستقیم است.

کلیدواژه‌ها