تحلیل جامعه شناختی رفتار مصرف ماهی در شهر مشهد

علی یوسفی؛ محمد تقی شریعتی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1388، صفحه 1-25

چکیده
  مقاله حاضر به این سؤال پاسخ میدهد که چرا با وجود مزی تهای غذایی ماهی نسب ت به سایرگوشـ تهـا، مصـرف مـاهی درمیان خانوارهای ایرانی پایین اس ت؟ مطالعه رفتار مصرف ماهی بر روی 758خانوار نمونه ساکن در شهر مشهد کـه بـه روشـیکاملاً تصادفی انتخاب شدهاند نشان میدهد: اولاً سرانه ماهیانه مصرف ماهی در خانوارهای سـاکن مشـهد، بسـیار پـایین )130گرم ...  بیشتر

مصرف سینما در خراسان رضوی و عوامل مؤثر بر آن

ابوالفضل شرفی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1388، صفحه 26-48

چکیده
  سینمای ایران با موقعیتی قابل اعتنا در مجامع و رویدادهای بـینالمللـی رسـانه مـؤثری بـرای بـازگویی غنـایفرهنگی این سامان و یکی از دریچههای ورود سرمایهگذاران به شمار میآید. هنر فیلمسازی حوزهای است کـهایرانیان بیش از سایر حوزهها توانستهاند در آن کلاف تجدد را باز کرده و به تعریفی جامع و روزآمد از خـود ورابطه خود با جهان خارج برسند و به ...  بیشتر

عدم توافق ارزشی و تأثیر آن بر ناسازگاری زوجین در مشهد

غلامرضا صدیق اورعی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1388، صفحه 49-71

چکیده
  خانواده یکی از قدیمیترین نهادهای تربیتی جوامع انسانی اس ت. خانواده به عنوان یک خردهنظام در درون نظاما جتماعی، دارای تمام ویژگیهای نظام اس ت. عدم تعادل در نظام خان واده مو ج ب بروز مشکلاتی در آن میشود وبر خی کارکردهای آن را مختل میکند. از سوی دیگر در خانوادههای ایرانی، قیود فرهنگی مانع طـلاق مو جـ بمیشود که مشکلا ت مو ج ود به طور کامل ...  بیشتر

میزان تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

هما زنجانی زاده؛ محسن نوغانی؛ زهرا حسامی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1388، صفحه 72-93

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل اجتماعی مؤثر بـرآن است. جهت بررسی موضوع تحقیق از نظریات آدامز، هومنز، مازلو، تیلـور و... اسـتفاده شـده اسـت. بـرایپاسخگویی به سؤال اصلی مقاله، یعنی میزان تعهـد سـازمانی کارکنـان دانشـگاه فردوسـی و عوامـل اجتمـاعیتأثیرگذار بر آن، مطالعهای با اسـتفاده ...  بیشتر

فرهنگ کار در بین فرزندان شاهد استان خراسان رضوی

مژگان عظیمی هاشمی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1388، صفحه 94-122

چکیده
  در این مقاله براساس مدل اجیل 3پارسونزی، کار مفهومی چند بعدی است و در چهار وجه اثبـاتی، شخصـیتی،اجتماعی و فرهنگی طبقهبندی میشود. در این بررسی هویت کاری )معانی و مقتضیات کار، ارزشها، انگیزههـاو خودپنداره شغلی( مهمترین نشانه فرهنگ کاری تلقی شده و عوامل مؤثر بر آن در سه سطح فردی، شـغلی وانتظارات اجتماعی بررسی شده است. ابزار گردآوری دادهها ...  بیشتر

اثربخشی برنامه های معتادان گمنام در نگرش معتادان به مواد مخدر

اکبر علیوردی نیا

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1388، صفحه 123-170

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی میزان اثربخشی برنامه های انجمـن معتـادانگمنام بر گرایش به مواد مخدر بـوده اسـت. روش تحقیـق، پیمایشـی و ابـزارجمعآوری اطلاعات نیز پرسشنامه میباشد. جامعه آماری عبارت است از کلیهمعتادان گمنام ایران، که در جلسات و برنامه های معتادان گمنام مشارکت دارند.در مجموع تعداد 581نفر افراد مورد مطالعـه بـا روش نمونـه گیـری ...  بیشتر

شکاف های منطقه ای در نگرش ایرانیان به مصرف مواد مخدر

سمیرا کلهر

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1388، صفحه 171-195

چکیده
  پیمایش های عمومی در ایران نشان داده است که از نظر مردم پس از گرانی و بیکاری و با اندکی فاصله، اعتیادمهمترین مشکل اجتماعی معرفی میشود، و همواره حدود 90در صد نردم اعتیاد را یک مسـاله جـدی دانسـتهاند. همچنین حدود نیمی از زندانیان و تعداد زیادی از مجازاتهای اعدام در ایران با این مساله اجتماعی ارتبـاطدارد. در باره موضوع اعتیاد پژوهشهای ...  بیشتر