نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد،عضو شورای علمی گروه پژوهشی علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد

3 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل اجتماعی مؤثر بـر
آن است. جهت بررسی موضوع تحقیق از نظریات آدامز، هومنز، مازلو، تیلـور و... اسـتفاده شـده اسـت. بـرای
پاسخگویی به سؤال اصلی مقاله، یعنی میزان تعهـد سـازمانی کارکنـان دانشـگاه فردوسـی و عوامـل اجتمـاعی
تأثیرگذار بر آن، مطالعهای با اسـتفاده از ابـزار پرسـشنامـه بـر روی 300نفـر از کارکنـان سـازمان مرکـزی و
دانشکدههای دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1103) 1387نفـر( کـه بـه روش نمونـهگیـری طبقـهای انتخـاب
شدهاند، انجام گرفته است. در این مقاله، رابطه متغیرهای احساس عدالت سازمانی، مشـارکت سـازمانی، فشـار
نقش، احساس نظارت و کنترل سازمانی، ابهام نقش و رفتار انساندوستانه مافوق بـا کارکنـان بـا متغیـر وابسـته
)تعهد سازمانی( مورد سنجش قرار گرفته است که مهمترین نتایج مبین آن است که میزان تعهد سازمانی کارکنان
)در بازه صفر تا صد( 76/20و در حد بالا است. از میان عوامل اجتمـاعی مـؤثر بـر تعهـد سـازمانی کارکنـان،
عواملی چون رفتار انساندوستانه مافوق با کارکنان )سبک رهبری(، نظارت و کنترل سازمانی، مشارکت سازمانی
و فشار نقش بیشترین تأثیر را بر متغیر تعهد سازمانی داشتهاند

کلیدواژه‌ها