شاخص سازی تابع عضویت فازی، نوع شناسی و واسنجی در جامعه شناسی

مسعود چلبی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1388، صفحه 1-20

چکیده
  ابتدا مفهوم تابع عضویت فازی به همراه مفهوم "نوع" بهمثابه مجموعه گسسته، براساس فضای خاصیت، با ذکر مثال طرحمیشود. در ادامه، تابع چندبعدی فازی در ارتباط با چهار مفهوم وابستگی اقتصادی، قدرت اجتماعی، تمدن و فضای کنشمورد توجه قرار میگیرد. به دنبال آن، روشهای مستقیم و غیرمستقیم تعیین توابع عضویت فازی واکاوی میشوند. درخاتمه، مفهوم واسنجی ...  بیشتر

آزمونِ فازیِ فرضیات شرط لازم و شرط کافی در علوم اجتماعی

محمدرضا طالبان

دوره 3، شماره 4 ، دی 1388، صفحه 21-37

چکیده
  فرضیات علّی، به صورت شرط لازم و/یا کافی، برای تئوریها و تحقیقات تجربی در علوم اجتماعی اهمیت بسزایی دارند. با اینهمه، برای بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی، زبان شرط لازم/ شرط کافی مغایر با زبان علوم اجتماعی متعارف و متداولاست، چون متضمن آن است که (1شرط لازم/ شرط کافی فقط به صورت دوشقی یعنی »وجود/ عدم« یا »حضور/ غیاب«مطرح شود ...  بیشتر

معرفت شناسی فازی و دلالتهای روش شناختی آن در علم اجتماعی

علی ساعی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1388، صفحه 38-60

چکیده
  موضوع این نوشتار معرفتشناسی فازی و دلالت های روششناختی آن در علم اجتماعی است. مدعای این مقالـه آن اسـتکه روایت دو ارزشی صدق و کذب زیربنای معرفتشناسی علم اجتماعی را میسازد، اما این نوع روایت از حقیقت علمی بـاواقعیتهای علمی ناسازگار است؛ علم حقیقی فازی دارد. برمبنای الزامات مسئلۀ این نوشتار کـه از نـوع معرفـتشـناختیاست، برای اثبات ...  بیشتر

رگرسیون خطی فازی و کاربردهای آن در پژوهشهای علوم اجتماعی

ابراهیم خدایی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1388، صفحه 61-75

چکیده
  در این مقاله، تئوری رگرسیون کلاسیک و رگرسیون فازی مقایسه شدهاند و مثالی کاربردی از کاربرد رگرسـیون فـازی درعلوم اجتماعی عرضه میشود. رگرسیون کلاسیک برپایۀ فرض دقیقبودن متغیرهای مورد مطالعه و مشـاهدات مـرتبط بـاآنها استوار بوده و در نهایت، روابط بین متغیرها را نیز دقیقاً مشخص میکند. در مدلسـازی مسـائل اجتمـاعی، عمومـا بـامشاهدات ...  بیشتر

منطق پژوهش تطبیقی

غلامرضا غفاری

دوره 3، شماره 4 ، دی 1388، صفحه 76-92

چکیده
  این مقاله در پی بیان منطق یکی از مهمترین و پرکاربردترین روشهای پژوهشی در عرصـۀ علـوم اجتمـاعی کـلان اسـت کـه بـاپرسشهایی بزرگ سروکار دارد و واحدهای مشاهده و تحلیل خود را واحدهای میانی و کلان اختیار مـیکنـد. در آغـاز، بـا طـرحموضوع درصدد شرح اهمیت و جایگاه این روش برآمدهایم و بر این ایده تاکید کردهایم که علوم اجتماعی در پـی بررسـی ...  بیشتر

اکتشاف دانش و دادهکاوی در پژوهشهای کمی و کیفی: مقایسه روش شناسی های شبکه های عصبی مصنوعی ) (ANNو نظریه بنیانی)(GT

محمود قاضی طباطبایی؛ خدیجه طیاری؛ ابوعلی ودادهیر

دوره 3، شماره 4 ، دی 1388، صفحه 93-111

چکیده
  در سالهای اخیر، شاهد حرکتی مستمر از واکاویها، پژوهشها و پردازشهای صرفاً نظری و روش محور بـه پـژوهشهـا وپردازشهای دادهمحوریم، حرکتی که به نحو احسن خود را در ظهور و توسعه روشهای اکتشاف دانش، به ویژه داده کاوی وفنون خاص آن، نشان داده است. بهرغم تصور رایج، دادهکاوی صرفاً به پژوهشهای کمی و آماری محـدود نمـیشـود و درپژوهشهای کیفی هم شاهد ...  بیشتر

ملاحظات روش شناختی در مطالعات فرهنگی

محمد رضایی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1388، صفحه 112-131

چکیده
  مسئلۀ روش توجه چندانی را در مطالعات فرهنگی به خود جلب نکرده است. شاید نشـود ایـن غیبـت را نـوعی غفلـت یـااهمال تلقی کرد، بلکه بهتر است از وجود مناقشه بر سر این موضوع سخن گفت که آیا مطالعات فرهنگی مـیتوانـد روش-شناسی و تکنیک های متمایزی داشته باشد یا خیر؟ در این مقاله، ابتدا دربارة مناقشۀ مذکور بحث مـیشـود و سـپس، بـهمسائل مهمی پرداخته ...  بیشتر

شبیه سازی روشی برای بررسی رفتارهای اجتماعی

محمدرضا جوادییگانه

دوره 3، شماره 4 ، دی 1388، صفحه 132-160

چکیده
  شـبیه سـازی شـیوة سـومی بـرای تحقیـق اجتمـاعی در کنـار قیـاس و اسـتقرا اسـت. در ایـن شـیوه،نظــام روشــنی ارائــه مــیشــود و براســاس آن، داده هــای مناســب تولیــد مــیشــود. رشــد روزافــزونشــبیه ســازی در دهــۀ گذشــته حکایــت از قابلیــتهــای آن در حــوزة تحقیقــات اجتمــاعی دارد. درمقالـه حاضـر سـه دسـته اصـلی شـبیه سـازی ...  بیشتر