نوع مقاله : علمی

نویسنده

استادیار آمار سازمان سنجش آموزش کشور

چکیده

در این مقاله، تئوری رگرسیون کلاسیک و رگرسیون فازی مقایسه شدهاند و مثالی کاربردی از کاربرد رگرسـیون فـازی در
علوم اجتماعی عرضه میشود. رگرسیون کلاسیک برپایۀ فرض دقیقبودن متغیرهای مورد مطالعه و مشـاهدات مـرتبط بـا
آنها استوار بوده و در نهایت، روابط بین متغیرها را نیز دقیقاً مشخص میکند. در مدلسـازی مسـائل اجتمـاعی، عمومـا بـا
مشاهدات نادقیق یا روابط مبهم روبروییم. بنابراین استفاده از روشهای برازش توابع که به تبیین سـاختار مـبهم دادههـا و
روابط بین آنها میپردازند، ضروری است. در بررسی حاضر، رگرسیون خطی فازی معدل کتبی دیپلم روی نمـرات ریاضـی،
فیزیک و جنسیت داوطلبان آزمون سراسری سال 1387در قالب مثالی کاربردی با فرض فازیبودن ضـرایب و غیـر فـازی
بودن دادهها بررسی میشود. برای آزمون رگرسیون فازی از شاخص اطمینان و مقدار ابهام مدل استفاده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها