نوع مقاله : علمی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

چکیده

شـبیه سـازی شـیوة سـومی بـرای تحقیـق اجتمـاعی در کنـار قیـاس و اسـتقرا اسـت. در ایـن شـیوه،
نظــام روشــنی ارائــه مــیشــود و براســاس آن، داده هــای مناســب تولیــد مــیشــود. رشــد روزافــزون
شــبیه ســازی در دهــۀ گذشــته حکایــت از قابلیــتهــای آن در حــوزة تحقیقــات اجتمــاعی دارد. در
مقالـه حاضـر سـه دسـته اصـلی شـبیه سـازی تشـریح شـده اسـت: تمـام انسـانی، انسـانی-کـامپوتری و
تمام کامپیوتری، و تلاش شـده تـا مسـائل عملـی هـر یـک از آنهـا در قالـب مثـالهـای مناسـب بیـان
شود. برای شبیه سازی تمـام انسـانی مـواردی از روابـط بـینالملـل بیـان شـده و نیـز طـرحهـای اولیـه-
ای بـرای بـازیهـای اجتمـاعی ذکـر شـده اسـت. بـرای شـبیه سـازی تمـام کـامپیوتری نیـز از مـدل
بــازی فضــایی بهرهــه بــردهایــم و دادههــای فرضــی حاصــل از آن در چهــار بــازی دوراهــی زنــدانی،
بزدلانــه، همنــوایی، و اعتمــاد اســتفاده شــده اســت. دربــارة شــبیه ســازی انســانی-کــامپیوتری از
دادههـای یـک شـبیه سـازی بـرای بررسـی رفتـار در دوراهـی اجتمـاعی اسـتفاده شـده اسـت. در ایـن
شـبیهسـازی، 50آزمـودنی دانشـجو، در مقابـل کـامپیوتر دو بـازی دوراهـی کـالای همگـانی و دوراهـی
منـابع مشـترک را بـازی کردنـد. در ایـن مقالـه، شـیوه ایـن شـبیه سـازی و نتـایج آن نیـز شـرح داده
شده است

کلیدواژه‌ها