تقویت اخلاق شهروندی: راهی برای گذار به مردمسالاری مشارکتی

ناصر فکوهی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1388، صفحه 1-15

چکیده
  امروزه در ادبیات سیاسی جهان بیش از هر چیز بحث گذار از مردمسـالاری )دموکراسـی( نماینـدگی بـهمردمسالاری مشارکتی مطرح اسـت. دلیـل ایـن امـر آن اسـت کـه بـا رشـد جوامـع انسـانی، گسـترششهرنشینی و بالارفتن فرهنگ عمومی و پیچیدهتر شـدن روزافـزون سـازوکارها و روابـط انسـانی، افکـارعمومی و اقشار گوناگون اجتماعی کمتر به سیاست و سیاستمداری ...  بیشتر

شهر بی انضباط و محدودیتهای ظهور شهروندی در ایران

عباس کاظمی؛ محمد رضایی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1388، صفحه 16-30

چکیده
  حکومتپذیری 1سازوکاری است که شهر مدرن را به شهری منضبط بدل کرده اسـت. پیامـدهای چنـینشهری موضوع تأملات جامعهشناسان و فیلسوفان بوده است. برخـی از نظریـههـا بـر اخـلاق اجتمـاعی وفردگرایی دگرخواهانه و برخی دیگر بر شکلی از جامعه انضباطی تأکیـد کـردهانـد. نحـوه تکـوین جامعـهانضباطی و شهر منضبط در کانون اصلی چنین مباحثی بـوده اسـت. چنـین ...  بیشتر

تحلیلی بر وضعیت شهروندی در شهر تهران: نگاهی بر مدیریت شهری

ملیحه شیانی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1388، صفحه 31-45

چکیده
  مباحث شهروندی در جهان معاصر از جذابیت عام برخوردار است و توجه بسیاری از عالمـان اجتمـاعی وسیاسی را در رشتههای مختلف به خود جلب کرده است. گرایش به شهروندی و بهکـارگیری آن در درکو تحلیل بسیاری از مسایل اجتماعی و شهری صرفاً بـه تـلاشهـای علمـی و ارزشـمند صـاحبنظـران وپژوهشگران مربوط نمیشود، بلکه به شایستگی خود مفهوم جهت کارآمدی در مـدیریت ...  بیشتر

تحلیلی جامعه شناختی از تناقضات فضایی و اجتماعی توسعه شهری

یعقوب موسوی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1388، صفحه 46-61

چکیده
  در دوران اخیر محیطهای شهری به کانون ظهور اشکال گوناگون تناقضـات فضـایی و اجتمـاعی تبـدیل شدهاند و نیز در شهرها شاهد توسعه شرایطی پر از ابهام در بعد اجتماعی و یا نارسایی در عملکرد فیزیکی هستیم. به ویژه کلانشهرها در دنیای کنونی به دلیل تراکم مشکلات ناشی از سازمان و عملکرد بخشهای منفک درونی آن به مکان شکلگیری انواع تعارضات تهدیدکننده ...  بیشتر

ناامنی هستی شناختیِ زندگی شهری در آثار روشنفکران ادبی )شهر تهران در دهه های چهل و پنجاه شمسی(

محمدامین قانعی راد

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1388، صفحه 62-85

چکیده
  ایــن مقالــه بــه بررســی بازنمــایی تجربــۀ پدیدارشــناختی در آثــار روشــنفکــران ادبــی شــهر تهــران)شعرای نوپرداز( در دهههای چهل و پنجاه شمسی مـیپـردازد. دلیـل انتخـاب دهـههـای مزبـور، رشـد شـتابانشهرنشینی و برنامههای نوسازی در ایران و به ویژه، گسترش شهر تهران بـه لحـاظ جمعیتـی و توسـعۀ فضـاهایشهری در این دوره است. در پی ...  بیشتر

بررسی انسانشناختی روابط همسایگی )مطالعۀ تطبیقی روابط زنان شاغل و خانهدار(

مرتضی منادی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1388، صفحه 86-103

چکیده
  مقالۀ حاضر در صدد بررسی بخشی از زندگی روزمرة زنان، یعنی روابط اجتمـاعی آنـان اسـت. در ایـن بررسـیانسانشناختی، مقایسهای بین روابط اجتماعی زنان شاغل و خانـهدار صـورت مـیگیـرد. زنـان شـاغل و زنـانخانهدار جامعۀ ما نیز براساس سرمایههای مختلـف اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـیشـان بـا اطرافیـان خـود)خانواده، دوستان و همسایگان( ارتباطهای ...  بیشتر

نقش جامعه ایرانیان ارمنی در ظهور معماری مدرن شهر تهران

امیلیا نرسیسیانس؛ آرمان لوکس

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1388، صفحه 104-117

چکیده
  مقاله حاضر در سه بخش ارائه می شود. در بخش نظری سعی خواهیم کـرد بـه موضـوع مدرنیزاسـیون و مدرنیزاسیون معماری با معنی کلی آن و مدرنیزاسیون معماری در ایران با معنی خـاص آن بـا تکیـه بـر ویژگیهای سیاسی، اجتماعی ـ تاریخی اواخر دوره قاجار تا پایان دوره پهلوی دوم بپردازیم. بررسی نقش جامعه ایرانیان ارمنی در فرآیند هنری و فنی هم در این بخش ...  بیشتر

ظهور و سقوط نظریۀ خرَدگرا در برنامه ریزی

پرویز اجلالی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1388، صفحه 118-143

چکیده
  در این مقاله ابتدا چارچوب نظریۀ خردگرا در برنامهریزی شرح داده شده است. سپس از زوایای گونـاگوناین دیدگاه نقد گردیده و در آخر بـه ایـن مسـئله پرداختـه شـده کـه نسـبت میـان نظریـۀ خردگـرا دربرنامهریزی که میراث نیمۀ قرن بیستم است با شرایط کنونی اندیشۀ اجتماعی چیست؟در این دوران ظهور پسامدرنیته، به نظر میرسـد برنامـهریـزی نیـز وارد دوران ...  بیشتر