نوع مقاله : علمی

نویسنده

استادیار دانشگاه الزهرا )س

چکیده

مقالۀ حاضر در صدد بررسی بخشی از زندگی روزمرة زنان، یعنی روابط اجتمـاعی آنـان اسـت. در ایـن بررسـی
انسانشناختی، مقایسهای بین روابط اجتماعی زنان شاغل و خانـهدار صـورت مـیگیـرد. زنـان شـاغل و زنـان
خانهدار جامعۀ ما نیز براساس سرمایههای مختلـف اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـیشـان بـا اطرافیـان خـود
)خانواده، دوستان و همسایگان( ارتباطهای متفاوتی برقرار میکنند.
به کمک روش کیفی با ابزار مصاحبه، با تعدادی از زنان که بـه صـورت اتفـاقی تصـادفی انتخـاب شـدند،
مصاحبههای طولانی انجام شد. تحلیل محتوای متن مصاحبهها نشان دادند افراد با سرمایۀ فرهنگی کـم،
بیشترین ارتباط خانوادگی را دارند و خیلی کم همراه با خانواده، با دوستان ارتباط داشته و اصلاً به تنهایی
با دوستان ارتباط )غیر خانوادگی( ندارند. افراد با سرمایۀ فرهنگی متوسط بیشتر روابط خانوادگی را ترجیح
میدهند و تعدادی همراه با خانواده، با دوستان و تعداد بیشتری به تنهایی ارتباط برقرار میکنند. افراد با
سرمایۀ فرهنگی بالا نیز اغلب با خانواده، تعدادی با دوستان و تعدادی به تنهایی با دوسـتان خـود رابطـه
برقرار میکنند.
بیشتر زنان خانه دار روابط خانوادگی داشته و فقط یک مورد از آنان همراه با خانواده و یـا بـه تنهـایی، بـا
دوستان ارتباط داشت. اکثر زنان شاغل نیز با خانواده ارتباط داشته و تعدادی با دوستان و تعداد بیشتری
به تنهایی با همجنسان خود ارتباط دارند. سطح تحصیلات و وضعیت اقتصادی نقش مهمـی را در نتـایج
به دست آمده ایفا نمیکنند. عامل اصلی در شکل و نوع روابط اجتماعی، سرمایۀ فرهنگی است.
نتایج حاکی است که سرمایۀ فرهنگی پایین، خانه داری و ارتباطات خانوادگی نوعی چرخه را سـاخته ا نـد.
در حالی که، سرمایۀ فرهنگی متوسط و بالا، شاغل بودن و روابط با همجنسان نیز چرخهای دیگـر را بنـا
کرده ا ند. درواقع، فعالیتهای فرهنگی، هنری، ورزشی، مطالعـه، تماشـای تلویزیـون، شـرکت در مجـالس
شعر، تفسیر قرآن بسیج و غیره، جدای از سطح تحصیلات در برقراری ارتباطات نقش مهمی دارند

کلیدواژه‌ها