دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1393 
1. سخن سردبیر

صفحه 5-5

سوسن باستانی


3. جامعه‌جهانی،‌جامعه‌زنده!‌

صفحه 9-20

مایکل بورآوی؛ لاله بهبهانیان


4. جهت گیری‌مذهبی‌و‌رضایت‌زناشویی

صفحه 21-34

محمدتقی ایمان؛ عبدالعلی لهسائی زاده؛ زهرا یادعلی جمالوئی