سخن سردبیر

سوسن باستانی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 5-5

چکیده
  سومین ویژه‌نامه انگلیسی این مجله با همکاری دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران در استان فارس و بخش جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز منتشر می‌شود. آن‌ها که خواننده شماره‌های پیشین مجله مطالعات اجتماعی ایران بوده‌اند استحضار دارند که این مجله، به‌عنوان دومین مجله علمی-پژوهشی انجمن جامعه‌شناسی ایران، به‌صورت نیمه‌متمرکز و با همکاری گروه‌های ...  بیشتر

جامعه‌جهانی،‌جامعه‌زنده!‌

مایکل بورآوی؛ لاله بهبهانیان

دوره 8، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 9-20

چکیده
  در این مقاله ما به بررسی سؤالات مطرح در حیطه معنایی جامعه جهانی میپردازی . بر اساس نظریاتآنتونی گرامشی و پولانی، جامعهشناسی را بهعنووان مطالعوه جامعوه از دیودگاه جامعوه مودنی تعریوفمیکنی . بر همین اساس جامعه جهانی مطالعه سرمایه داری جهانی و ترتیبات سیاسوی آن از جایگواهیک جامعه مدنی جهانی نوظهور است. به منظور تلاش برای اجتناب از تغییر ...  بیشتر

جهت گیری‌مذهبی‌و‌رضایت‌زناشویی

محمدتقی ایمان؛ عبدالعلی لهسائی زاده؛ زهرا یادعلی جمالوئی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 21-34

چکیده
  این مطالعه به دنبال بررسی رابطه بین جهتگیری مذهبی و رضایت زناشویی در بین زنان متاهل ساکنشهرهای نجفآباد و فولادشهر میباشد. پرسشنامهها در بین 737نفر از زنان متاهلی کوه حوداقل سوهسال از زمان ازدوا آنها سپری شده است توزیع و تکمیل گردید. نتوایج نشوان مویدهود کوه در بوینپاسخگویانی که جهتگیری مذهبی قویتری داشتهاند رضایت زناشویی نیز بالاتر ...  بیشتر

بررسی‌تبعیض‌جنسیتی‌ ‌ در‌کتابهای‌داستانی‌تالیفی‌کودکان‌از‌سال‌‌5831تا‌‌5831 (مطالعه‌موردی‌: ‌ کتابهای‌داستانی‌کانون‌پرورش‌فکری‌کودکان‌و‌نوجوانان)

جهانگیر جهانگیری؛ حبیب احمدی؛ حمید خوجانی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 35-54

چکیده
  کتابهای داستان کودکان نقش مهمی در انتقال فرهنگ، ارزشها، نقشهای جنسیتی و جامعه پذیریکودکان ایفا میکنند. بههمین دلیل، پژوهش حاضر، تبعویض جنسویتی در کتوابهوای داسوتانی در 1سطح: .6تبعیض جنسیتی در ارجاعات اجتمواعی اشوباص موذکر و مونو ، .0تبعویض جنسویتی درفعالیووتهووای اشووباص مووذکر و مونوو ، .5تبعوویض جنسوویتی در رفتارهووای اجتموواعی-عوواطفی،.1تبعیض ...  بیشتر

مطالعه‌رابطه‌سرمایه‌فرهنگی‌با‌نگرش‌زنان‌معلم‌نسبت‌به‌تبعیض‌جنسیتی

ضیاء هاشمی؛ مجید موحد مجد؛ محبوبه پیروزان

دوره 8، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 55-74

چکیده
  در مطالعه حاضر به روش پیمایش، 122نفر از زنان معل نواحی چهارگانه مقاطع مبتلف شوهر شویرازمورد بررسی قرار گرفتهاند. نظریه تبعیض جنسیتی پیر بوردیو بهعنوان چهارچوب نظری مورد اسوتفادهقرار گرفته است. بوردیو در نظریه خود تبعیض جنسیتی را به گونهای جامع در ارتبا با انواع سرمایه ازجمله سرمایه فرهنگی در نظر میگیرد. در اینجا سرمایهفرهنگی با شاخ ...  بیشتر

مطالعه‌رابطه‌بین‌سرمایه‌اجتماعی‌و‌نگرش‌به‌نابرابری‌جنسیتی‌در‌شیراز

حلیمه عنایت؛ بیژن خواجه نوری؛ نرجس نره ای

دوره 8، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 75-96

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نگرش زنان نسبت به نابرابریهای جنسویتیاست. نگرش به نابرابری جنسیتی در شش بعد مشارکت سیاسی و اجتماعی، اشوتغال و کوار، خوانواده،قوانین حقوقی و مدنی و کلیشههای جنسیتی رایج مورد بررسی قرار گرفت. سرمایه اجتماعی نیز در سهسطح، سرمایه اجتماعی برون گروهی، درون گروهی و ارتباطی مورد بررسی قرار ...  بیشتر

بررسی‌تفاوتهای‌جنسیتی‌و‌عوامل‌فرهنگی-اجتماعی‌ موثر‌بر‌گرایش‌جوانان‌ ‌ ‌51-51ساله‌به‌فیلمهای‌پورنو

اصغر میرفردی؛ علی کاظمی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 97-112

چکیده
  این پژوهش به بررسی گرایش جوانان به فیل های پورنوو مویپوردازد. هودف از ایون پوژوهش بررسویتفاوتهای جنسیتی و برخی عوامل فرهنگی-اجتماعی مؤثر بور گورایش جوانوان بوه فویل هوای پورنوومیباشد. روش پژوهش پیمایشی و ابزار پژوهش، پرسشنامه بود. جامعه آماری مورد مطالعه افراد 63تا03ساله شهرستان گچساران بود. براساس فرمول کوکران تعداد 511نفر بهعنوان ...  بیشتر

تفاوتهای‌فضایی‌ ‌ شاخصهای‌اجتماعی-اقتصادی‌جمعیت‌مطلقه‌استان‌فارس‌‌ (مطالعه‌موردی،‌جمعیت‌مطلقه‌در‌سرشماری‌‌)

علی گلی؛ سید سعید زاهد

دوره 8، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 113-134

چکیده
  افزایش نرخ طلاق در ایوران زمینوه سواز مطالعوات و بررسویهوای سوازمانهوای مورتبط، محققوین وجامعهشناسان به منظور یافتن علل موثر گردیده است. بر مبنای مستندات مرکز آمار ایران نسبت طلاقبه ازدوا از 7/9طلاق به ازاء هور صود ازدوا در 6573بوه 60 /6در سوال 6513و 61/5در 6592افزایش یافته است (مرکز آمار ایران، .)6596مطالعه حاضر با بهره گیری از تکنیوکهوای داده ...  بیشتر

پایگاه‌اجتماعی-اقتصادی،‌فرآیند‌کنترل‌و‌بزهکاری‌خشونت آمیز‌‌ (نمونه ی‌مطالعه‌:دانش آموزان‌پسر‌دبیرستانهای‌شهر‌اهواز)‌

عبدالحسین نبوی؛ علی حسین حسین زاده؛ هدایت نصیری

دوره 8، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 135-152

چکیده
  علیرغ تحقیقات فراوان انجاج شده پیرامون جرای و بزهکاری خشونتآمیز به نظر میرسد، چندان کهباید به رابطهی میان نظریههای ساختاری و کنترل پرداخته نشوده اسوت. ایون مقالوه بور نظریوههوایساختاری و کنترل متمرکز میشود و سعی دارد به منظور تبیین بزهکاری خشونتآمیز این دو رهیافترا ترکیب نماید. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است. حج ...  بیشتر

نابرابری‌ ‌ در‌سرمایه های‌اقتصادی،‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌زنان‌شهری‌استان‌فارس‌

ماهرخ رجبی؛ اسفندیار غفاری نسب

دوره 8، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 153-164

چکیده
  هدف این مطالعه، بررسی عوامل به وجود آورنده نابرابری سرمایه زنان در استان فوارس (ایوران) اسوت.چارچوب نظری این بررسی را نظریه بوردیو تشکیل میدهد. اطلاعوات موورد نیواز بوا اسوتفاده از روشپیمایش و پرسشنامه تنظی شده، جمعآوری شده است. نمونه شامل 6512نفر از زنان مناطق شهریاستان فارس میباشد. در این مطالعه، متغیرهای محل سکونت، محل تولد، سن، ...  بیشتر

بررسی‌رابطه‌بین‌ادراک‌نابرابری‌سازمانی‌و‌اخلاق‌کاری

سیروس احمدی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 165-180

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ادراک نابرابری سازمانی و اخلاق کار در بین کارکنان دانشوگاه آزاد اسلامی بهعنوان بزرگترین سازمان خصوصی در ایران پرداخته است. روش تحقیوق، پیموایش مقطعوی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارکنان دانشگاههای آزاد در استانهای فارس، بوشوهر و کهکیلویوه و بویر احمد است که  116نفر از آنان با استفاده روش نمونهگیری ...  بیشتر

‌ تفاوتهای‌نسلی‌ ‌ در‌جهت گیری‌ارزشی‌ساکنان‌شهر‌سبزوار‌

حسین قدرتی؛ علی یار احمدی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 181-193

چکیده
  این مقاله به مطالعه جهتگیریهای ارزشی دو نسل 61تا 53ساله و 51تا 33ساله افراد ساکن شهرسبزوار پرداخته است. نمونه مورد مطالعه 591نفر فورد ازدوا کورده را شوامل مویشوود کوه بوهروشنمونهگیری خوشهای انتباب شدهاند. نتایج مطالعه نشان میدهد که تفاوت معناداری بوین ارزشهوایخانوادگی هر دو نسل وجود دارد بهطوری که نسل مسنتر ارزشهای محافظهکارانهتوری ...  بیشتر

شکافهای‌اجتماعی‌تأثیر‌گذار‌بر‌فضای‌سیاسی‌دو‌دهه‌بعد‌از‌انقلاب‌اسلامی‌ایران

جلال درخشش؛ منصور طبیعی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1393، صفحه 194-203

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی شکافهای اجتماعی اصلی در ایران، شامل شکافهای قومی، شکاف طبقاتی و شکاف مدرن/سنت میباشد. بعد از بررسی شکافهای ذکر شده، کارکردهای آنها را در طوول  02سوال مورد بررسی قرار گرفته است. از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی این شکافهوا ظهوور یافتنود اموا در عمل، شروع جنگ، شکافهای طبقاتی و قومی تقریبا کواهش یافتنود. در هموین ...  بیشتر