نوع مقاله : علمی

نویسنده

دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ادراک نابرابری سازمانی و اخلاق کار در بین کارکنان دانشوگاه آزاد
اسلامی بهعنوان بزرگترین سازمان خصوصی در ایران پرداخته است. روش تحقیوق، پیموایش مقطعوی
است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارکنان دانشگاههای آزاد در استانهای فارس، بوشوهر و کهکیلویوه و
بویر احمد است که  116نفر از آنان با استفاده روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان نمونه تحقیوق،
انتباب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه است که با استفاده از اعتبار سازهای بهروش تحلیل عاملی تعیین
اعتبار گردیده و با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ تعیین پایایی شدهاند. یافتههوای توصسوفی تحقیوق
نشان میدهند که اخلاق کاری کارکنان در سطح متوسط اسوت و ادراک نوابرابری سوازمانی در سوطح
بالایی است. یافتههای استنباطی تحقیق نشان میدهند رابطه منفی و معنواداری بوین ادراک نوابرابری
سازمانی و اخلاق کاری وجود دارد و طی آن با افزایش ادراک نابرابری سازمانی، اخولاق کواری کواهش
مییابد. یافتههای استنباطی همچنین بیانگر این هستند که در بین متغیرهای جمعیتی، فقوط سون و
سابقه شغلی رابطه معناداری با اخلاق کاری دارند. پیشبینی اخلاق کاری براساس مجمووع متغیرهوای
مستقل با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان میدهد تنها متغیور ادراک نوابرابری سوازمانی
قادر به پیشبینی اخلاق کاری است و میتواند  2/219تغییرات آن را تبیین کند.
 

کلیدواژه‌ها