نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استاد ببش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز

2 استاد بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز

3 کارشناس ارشد مطالعات زنان، بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز

چکیده

این مطالعه به دنبال بررسی رابطه بین جهتگیری مذهبی و رضایت زناشویی در بین زنان متاهل ساکن
شهرهای نجفآباد و فولادشهر میباشد. پرسشنامهها در بین 737نفر از زنان متاهلی کوه حوداقل سوه
سال از زمان ازدوا آنها سپری شده است توزیع و تکمیل گردید. نتوایج نشوان مویدهود کوه در بوین
پاسخگویانی که جهتگیری مذهبی قویتری داشتهاند رضایت زناشویی نیز بالاتر بوده است. این مطالعه
ابعاد متعددی از نظریه چرخه زندگی خانواده را پوشش میدهد. در کل نتایج موید این است که جهت-
گیری مذهبی با رضایت زناشویی کاملا در ه تنیده است.

کلیدواژه‌ها