نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز

2 استاد بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی، بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز

چکیده

کتابهای داستان کودکان نقش مهمی در انتقال فرهنگ، ارزشها، نقشهای جنسیتی و جامعه پذیری
کودکان ایفا میکنند. بههمین دلیل، پژوهش حاضر، تبعویض جنسویتی در کتوابهوای داسوتانی در 1
سطح: .6تبعیض جنسیتی در ارجاعات اجتمواعی اشوباص موذکر و مونو ، .0تبعویض جنسویتی در
فعالیووتهووای اشووباص مووذکر و مونوو ، .5تبعوویض جنسوویتی در رفتارهووای اجتموواعی-عوواطفی،
.1تبعیض جنسیتی در صفات، اشارات و کنایهها، را مورد بررسی قرار داده است و مسائلی مانند سوطح
اشتغال، فعالیتهای حرفه ای، محل حضور زن و مرد، فعالیتهای خانگی، فعالیت تربیتوی بوا کوودک،
فعالیتهای سیاسی-اجتماعی، فعالیتهای اوقات فراغت، فعالیتهای ماجراجویانه و اکتشافی، مقاومت
در برابر فشار، صفات، اشارات و کنایهها را مورد بررسی قرار گرفته است.
در انجاج این پژوهش و پاسخ به سوال تحقیق، روش محتوا به کار گرفته شده اسوت. جامعوه آمواری و
نمونه گیری یکی میباشد و شامل 51عنوان کتاب میباشد که در قالب 10داستان بیوان شودهانود. از
تکنیک پرسشنامه معکوس برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد و اعتبار آن بوا نقود بررسوی نظریوه
تبعیض جنسیتی میشل، بح و تبادل نظر با متبصصوین توامین گردیود و جهوت پایوایی از "پایوایی
کدگذاری درونی" و "پایایی کدگذاری بیرونی استفاده گردید.
در مجموع در کتابهای داستانی مورد بررسی، تبعیض جنسیتی در چهار سطح وجوود دارد و زنوان در
جایگاهی فرودست تر از مردان به تصویر کشیده شده اند

کلیدواژه‌ها