نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه یاسوج

چکیده

علیرغ تحقیقات فراوان انجاج شده پیرامون جرای و بزهکاری خشونتآمیز به نظر میرسد، چندان که
باید به رابطهی میان نظریههای ساختاری و کنترل پرداخته نشوده اسوت. ایون مقالوه بور نظریوههوای
ساختاری و کنترل متمرکز میشود و سعی دارد به منظور تبیین بزهکاری خشونتآمیز این دو رهیافت
را ترکیب نماید. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است. حج نمونه 122دانوشآمووز
پسر متوسطه است که با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتباب شدهاند. نتایج نشان میدهند
که نظارت، وابستگی و خودکنترلی واسطه میان پایگاه اجتمواعی-اقتصوادی و بزهکواری خشوونتآمیوز
هستند. نظارت و وابستگی نیز، چه مستقی و چوه غیرمسوتقی ، از طریوق خوودکنترلی بور بزهکواری
خشونت آمیز اثر میگذارند.

کلیدواژه‌ها