دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1393 
2. رابطة مصرف و هویت (پژوهشی در شهر کرمان)

صفحه 37-55

زهیرمصطفی بلوردی؛ سجاد مرادی؛ منصور عرب