نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استاد جامعه شناسی، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، رئیس انجمن بین المللی جامعه شناسی

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه کالیفرنیا، برکلی

چکیده

در این مقاله ما به بررسی سؤالات مطرح در حیطه معنایی جامعه جهانی میپردازی . بر اساس نظریات
آنتونی گرامشی و پولانی، جامعهشناسی را بهعنووان مطالعوه جامعوه از دیودگاه جامعوه مودنی تعریوف
میکنی . بر همین اساس جامعه جهانی مطالعه سرمایه داری جهانی و ترتیبات سیاسوی آن از جایگواه
یک جامعه مدنی جهانی نوظهور است. به منظور تلاش برای اجتناب از تغییر شوکل ظواهری مشوب
بهعنوان یک جامعه جهانی، ما سبنرانیهایی را بر اساس جواموع متفواوت در منواطق مبتلوف سویاره
ترتیب دادی تا )6ماهیت سرمایهداری نئولیبرال را مشب کنی )0منطق دولتملتها و رابطهشان با
نظ سیاسی جهان را مشب کنی و )5ظهور محتمل جامعه مدنی جهوانی را کوه ممکون اسوت بوا
گسترش بازارها مقابله کند، بررسی کنی .

کلیدواژه‌ها