نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 دانشیار بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز

3 کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

در مطالعه حاضر به روش پیمایش، 122نفر از زنان معل نواحی چهارگانه مقاطع مبتلف شوهر شویراز
مورد بررسی قرار گرفتهاند. نظریه تبعیض جنسیتی پیر بوردیو بهعنوان چهارچوب نظری مورد اسوتفاده
قرار گرفته است. بوردیو در نظریه خود تبعیض جنسیتی را به گونهای جامع در ارتبا با انواع سرمایه از
جمله سرمایه فرهنگی در نظر میگیرد. در اینجا سرمایهفرهنگی با شاخ هایی چون وضعیت تحصیلی
افراد، شرکت در انجمنها و کلاسهای فرهنگی-هنری، استفاده از محصوولات فرهنگوی-هنوری، میوزان
مطالعه، نوع رشته ورزشی، و میزان استفاده از رسانهها سنجیده شده اسوت. بوهطوور کلوی یافتوههوای
پژوهش حاکی از ان است که پاسبگویانی که از میزان بیشتر سرمایه فرهنگی برخوردار بودنود نگورش
منفیتری نسبت به نابرابری جنسیتی داشتهاند.
این مطالعه دارای 62فرضیه بوده است، 7فرضیه تایید و سه فرضویه رد شودهانود. از بوین متغیرهوای
زمینهای تنها متغییر وضعیت تاهل پاسبگویان با نگرش انها به تبعیض جنسیتی رابطه معناداری داشته
است. از بین متغیرهای ویژگیهای تحصیلی، متغیر رشته تحصیلی با نگرش نسبت به تبعیض جنسیتی
رابطه معناداری وجود داشت.
در تحلیل رگرسیون لجستیک چندمتغیره با تکنیک اجرایی گاجبهگاج پیشرونده، شش متغیور، میوزان
استفاده از رسانهها، دینداری، نوع ورزش، احساس طبقاتی، رشتهی تحصیلی و میزان آَشونایی بوا زبوان
خارجی شانس ورود به مدل پیشبینی را یافتند. در این میان متغیرهای دینوداری، احسواس طبقواتی
(بالا)، آشنایی با زبان خارجی (ک و اصلا) به صورت مستقی و مثبت قادر به پیشبینی تغییرات، متغیر
وابسته هستند

کلیدواژه‌ها