نوع مقاله : علمی

نویسندگان

دانشیار بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز

چکیده

افزایش نرخ طلاق در ایوران زمینوه سواز مطالعوات و بررسویهوای سوازمانهوای مورتبط، محققوین و
جامعهشناسان به منظور یافتن علل موثر گردیده است. بر مبنای مستندات مرکز آمار ایران نسبت طلاق
به ازدوا از 7/9طلاق به ازاء هور صود ازدوا در 6573بوه 60 /6در سوال 6513و 61/5در 6592
افزایش یافته است (مرکز آمار ایران، .)6596
مطالعه حاضر با بهره گیری از تکنیوکهوای داده کواوی و تحلیول فضوایی بوه دنبوال شوناخت الگووی
تأثیرگذاری عوامل فردی و اشتغال در میان جمعیت مطلقه است. دادههای مورد استفاده در این مطالعه
شامل نمونه 572نفری از جمعیت مطلقه استان فارس در نمونه شماری مبسوو سرشوماری عموومی
نفوس و مسکن 6513می باشد. بر مبنای تعریف مرکز آمار ایران 06126نفر بدون همسر بر اثر طلاق
سرشماری 6513بودهاند که جمعیت نمونه این مطالعه از بین زنان و مردان در سوطح 01شهرسوتان
استان فارس استبرا گردید. نتایج این بررسی نشان داد که مه ترین ویژگی در بوین زنوان مطلقوه،
اشتغال و سطح تحصیلات آنان میباشد که در نواحی شهری و کلانشهرها افزایش دو عامل یواد شوده
کاملاً از تمرکز مکانی برخوردار است. شهرستانهای با سطح تحصیلات پایین، بیکاری و محودودیت در
فرصتهای شغلی مه ترین کانون تمرکز مردان مطلقه است. بررسوی الگووی توزیوع فضوایی جمعیوت
مطلقه در نواحی شهری و روستایی نیوز نشوان داد عمودهتورین کوانونهوای تمرکوز جمعیوت مطلقوه
استانهای مرکزی کشور و مه ترین کانونها در نواحی روستایی نیز در حاشیه کشور در مناطق جنوب،
جنوب شرق و شمال غرب کشور استقرار دارند.

کلیدواژه‌ها