نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه امام صادق تهران

2 استادیار، بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این مطالعه بررسی شکافهای اجتماعی اصلی در ایران، شامل شکافهای قومی، شکاف طبقاتی و
شکاف مدرن/سنت میباشد. بعد از بررسی شکافهای ذکر شده، کارکردهای آنها را در طوول  02سوال
مورد بررسی قرار گرفته است. از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی این شکافهوا ظهوور یافتنود اموا در
عمل، شروع جنگ، شکافهای طبقاتی و قومی تقریبا کواهش یافتنود. در هموین اثنوا، شوکاف سونت/
مدرنیته در میان سیاستمداران شکاف رایجوی بوود. بعود از اتمواج جنوگ، شوکاف طبقواتی بوه دلیول
سیاستهای اقتصادی رشد پیدا کرد و طبقات پایین را در فشار اقتصادی مضاعف قرار داد. علاوه بر این،
شکاف سنت/ مدرنیته تحت تأثیر تغییرات فرهنگی افزایش یافت.
این مقاله به بررسی شکافهای اجتماعی که شرایط سیاسی در طول دو دهه اخیر بعد از استقرار انقلاب
اسلامی را شکل دادهاند، پرداخته است. این شکافها چالشها و تعارضهای سیاسی را رقو  زده اسوت.
بنابراین فه  عملکرد این شکافها میتواند فعالیتهای سیاسوی در ایوران را کوه شوامل انتبابوات نیوز
میشود توضیح دهد.‌
 

کلیدواژه‌ها