نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج

2 استادیار زبان انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه یاسوج

چکیده

این پژوهش به بررسی گرایش جوانان به فیل های پورنوو مویپوردازد. هودف از ایون پوژوهش بررسوی
تفاوتهای جنسیتی و برخی عوامل فرهنگی-اجتماعی مؤثر بور گورایش جوانوان بوه فویل هوای پورنوو
میباشد. روش پژوهش پیمایشی و ابزار پژوهش، پرسشنامه بود. جامعه آماری مورد مطالعه افراد 63تا
03ساله شهرستان گچساران بود. براساس فرمول کوکران تعداد 511نفر بهعنوان نمونة آماری انتباب
شدند. شیوة نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری تصادفی با رویکورد خوشوهای بووده اسوت. نتوایج
حاصل از آزمون فرضیهها به شرح ذیل میباشد: بر اساس آزمون Tبین میزان گرایش زنان و مردان به
فیل های پورنو تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین متغیرهای ارتبا دوستانه (متغیر مسوتقل) و
گرایش جوانان به فیل های پورنو (متغیر وابسته) رابطه معنا داری وجود دارد . بر اساس آزمون ضوریب
همبستگی پیرسون؛ بین متغیرهای سن، میزان بهرهگیری از اینترنت، میزان اعتقادات مذهبی و میوزان
اوقات فراغت جوانان (متغیرهای مستقل) و گرایش جوانان به فیل های پورنوو (متغیور وابسوته) رابطوه
معناداری وجود دارد. رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای مستقل (سن، میزان بهرهگیوری از
اینترنت، میزان اعتقادات مذهبی و میزان اوقات فراغت جوانان و روابط با دوستان) بوهطوور کلوی 50/1
درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمودهاند که این میزان برای مردان 51/26درصد و برای زنان
56/60درصد میباشد

کلیدواژه‌ها