تحلیل مناسبات خانوادگی در دوران کرونا: مادرسری محنت بار

یعقوب احمدی؛ پرویز سبحانی؛ بی نظیر جلالی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 3-27

https://doi.org/10.22034/jss.2022.542453.1623

چکیده
  کووید-19 بدل به پاندمی ناگواری شده است که اثرات آن تا سطح ترومای جمعی تشخیص داده شده است. اقدامات و پروتکل ها برای مواجهه با این پاندمی تقریبا به اندازه خود بیماری پیامدهای نگوار به بار آورده است و خانه و خانواده به عنوان امن ترین و البته مهمترین مرکز مقابله با بیماری به واسطه تشدید اقداماتی مانند فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه از اهمیت ...  بیشتر

مطالعه ای فراترکیب درشناسایی شایستگی های شهروندجهانی همزیست با کرونا درنظام آموزش و پرورش

محبوبه البرزی؛ فریبا خوشبخت؛ مریم شفیعی سروستانی؛ مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ پریسا معارف؛ فاطمه میرغفاری

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 28-52

https://doi.org/10.22034/jss.2022.537044.1586

چکیده
  چکیدههدف پژوهش حاضر شناخت شایستگی‌های شهروند جهانی هم‌زیست با کرونا در نظام آموزش و پرورش است. بدین منظور پژوهشی کیفی به شیوۀ فراترکیب با استفاده از روش شش مرحله‌ای ساندلوسکی و باروسو (2007) انجام شد. به‌منظور انجام مرور نظام‌مند پنج پایگاه داده به زبان انگلیسی «اسکوپوس»، «امرالد»، «ساینس دایرکت»، «اشپرینگر» ...  بیشتر

نقش چندگانه‌ی دین در تضاد‌های اجتماعیِ کردستان ایران: نیم قرن اخیر

سیدیاسین حسینی؛ حسن محدثی گیلوایی؛ محمدباقر تاج الدین

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 53-77

https://doi.org/10.22034/jss.2022.549395.1657

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تضادهای اجتماعی مرتبط بر دین در نیم‌ قرن اخیر در استان کردستان بوده است. رویکرد پژوهش کیفی بوده و از مصاحبه با مطلعین کلیدی استفاده شده است. علاوه بر این از اسناد و مدارک شامل زندگی‌نامه‌ها، کتاب‌ها و روزنامه‌ها استفاده شده است. یافته‌های برحسب پراکنش جغرافیایی و توزیع تضادها در بین گروه‌های مختلف صورت‌بندی ...  بیشتر

تجربه زیسته زنان در خانواده های آسیب دیده از جنگ؛ تاملی بر ایفای نقش همسری در خانواده فرد جانباز

سمیه سادات شفیعی؛ فاطمه موسوی ویایه

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 78-99

https://doi.org/10.22034/jss.2022.553946.1696

چکیده
  جامعه شناسی بومی ایران مطالعات روشمند اندکی در زمینه خانواده‌های ایثارگر و آسیب دیده از جنگ تحمیلی انجام داده است. لذا تحقیق حاضر با هدف گردآوری و تحلیل داده‌های میدانی به دنبال پاسخگویی به پرسش اصلی ذیل است: چالش‌های همسران جانبازان در ایفای نقش‌های خانوادگی چیست و عمدتا حول چه مقولاتی سامان یافته است؟ تحقیق به روش کیفی و مبتنی ...  بیشتر

واکاوی و بررسی سرمایه اجتماعی؛ شناسایی ابعاد و وضعیت موجود برای اقدام در آینده (موردمطالعه: استان قزوین)

حاکم قاسمی؛ مهدی نیکویه؛ شهریار شیرویه پور؛ عین الله کشاورز ترک

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 100-128

https://doi.org/10.22034/jss.2022.535269.1582

چکیده
  سرمایۀ اجتماعی دارایی و اعتباری است که از روابط اجتماعی حاصل می‌شود. برخورداری از این سرمایه موجب کاهش هزینه‌، افزایش اثربخشی و بهینه شدن امور برای بهره‌برداری از سایر سرمایه‌ها می‌شود. بر این اساس سازمان‌ها با افکارسنجی و ارزیابی میزان سرمایۀ اجتماعی موجود در جامعه می‌کوشند به این هدف دست یابند. هدف مقالۀ حاضر واکاوی وضعیت سرمایۀ ...  بیشتر

دیالکتیک شناسایی در بین تراجنسی ‏ها (نگاهی به تجربۀ زیستۀ ناراضیان جنسی در فرایند هویت‏ یابی)

ندا گل بهاری؛ منصوره اعظم آزاده؛ مریم قاضی نژاد

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 129-152

https://doi.org/10.22034/jss.2022.548978.1654

چکیده
  مقالۀ حاضر درپی پاسخ‌گویی به این پرسش است که افراد تراجنسی «هویت جنسیتی خود را چگونه و در قالب چه مضامینی درک و تجربه می‏کنند؟». به همین منظور تعداد سی مصاحبۀ نیمه‌ساخت ‏یافته با کمک روش نمونه‏ گیری نظری هدفمند و گلوله ‏برفی با تراجنسی‏ هایی که در یکی از مراحل گذار بودند یا آن را به پایان رسانیده بودند، انجام و با بهره‏گیری ...  بیشتر