تحلیل جامعه شناختی بازی های نوجوانان شهر مشهد

حامد بخشی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1389، صفحه 1-16

چکیده
  مقالۀ حاضر به تحلیل محتوای بازیهای نوجوانان شهر مشهد میپردازد. در این مقاله تلاش شده با اسـتفاده از مفـاهیمجامعهشناختی، معانی اجتماعی بازیهای نوجوانان، نظیر همکاری یا رقابت، گروهیبودن، نوع همکاری، پاداش در بازی ونظایر آن، شناسایی و طبقهبندی شود و بر مبنای دلالتهای اجتماعی بازیها، نوعی طبقهبندی از بـازیهـا ارائـه گـردد.جامعۀ آماری ...  بیشتر

رابطۀ باورهای زیباشناختی با تصویر ذهنی از بدن و نحوة مدیریت ظاهر در جوانان مورد مطالعه: جوانان 18تا 30سالۀ ساکن شهر مشهد

مجید حیدری چروده؛ مهدی کرمانی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1389، صفحه 17-30

چکیده
  این تحقیق به منظور دستیابی به درکی از باورهای زیباشناختی جوانان و تأثیر آن بر ماهیت تصویر ذهنی ایشان از بدنشان و نحوةمدیریت ظاهر در آنها صورت گرفت. منابع نظری موجود و تحقیقات پیشین مدعی تأثیرپذیری تصویر بدن و نحوة مدیریت ظاهراز متغیرهایی با ماهیتی عمدتاً اجتماعی و فرهنگی بود. بر این اساس نوع مواجهه با بدن مـیتوانـد شاخصـی عمـومی در ...  بیشتر

الگویی برای معرفی و سنجش اعتماد متقابل در سازمانها )مورد مطالعه: شهرداری مشهد(

مهدی خداپرست مشهدی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1389، صفحه 31-47

چکیده
  پژوهشها به تبعیت از الگوهای سنتی پارادایمهای مدیریتی، اعتماد یکطرفه را مطالعه کردهانـد، در حـالی کـه تحقیـق حاضـرمیکوشد با معرفی ضعفهای پارادایم مدیریت سنتی و معرفی نظریۀ اعتماد متقابل، ضعفهای اعتماد یکجانبه را کـاهشپـذیرنشان دهد. شهرداریها سازمانهای بازی هستند که به دلیل فعالیتهای متنوعی که در زیرمجموعههای خود ارائه میدهنـد ...  بیشتر

بافتهای فرسوده شهری، مکانهای جرمخیز: تأثیر بافت فرسوده پیرامون حرم رضوی بر وقوع جرم

حسن رضایی بحراباد

دوره 4، شماره 4 ، دی 1389، صفحه 48-61

چکیده
  تحقیقات نشان رضوی )ثامن( نشان میدهد که منطقۀ مذکور به لحـاظ فراوانـی وقـوع بسـیاری از جـرایم بـه نسـبتجمعیت، رتبۀ اول یا دوم شهر مشهد را به خود اختصاص داده است. همچنین بالابودن شدت محکومیت در احکام قضاییبرای مجرمان این بافت )در دو مجازات رایجِ حبس و شلاق( به نسبت مجرمان سایر نواحی، حاکی از شدت بـزه ارتکـابیدر این بافت است.با تقسیم ویژگیهای ...  بیشتر

بررسی جامعه شناختی دلایل پس اندازکردن و شیوه های آن نزد مردم مشهد به روش »رویش نظریه«

رامپور صدر نبوی؛ داریوش حیدری بیگوند؛ محمدرضا لطفعلی پور؛ غلامرضا صدیق اورعی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1389، صفحه 62-83

چکیده
  بر اساس چهارچوب مفهومی مقاله، پسانداز، در اکثر حالتها، خودداری از مصرف در زمـان حـال اسـت. پـس مطالعـۀمصرف و تغییرات آن برای بررسی امر پس انداز، مدخلیت تام دارد. بنـابراین، پـس از چنـدین مرحلـه مصـاحبۀ عمیـق وگسترده با افراد مصاحبه شونده دربارة شیوههای مصرف و پسانداز و دلایـل و شـیوه هـای تصـمیم گیـریشـان و رفـت وبرگشتهای متعدد ...  بیشتر

تحلیل »درک مردم از عدالت« در مشهد

سید محمد میرسندسی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1389، صفحه 84-96

چکیده
  مردم، از نظر مفهومی و وابستگی به ارزشها و نظام ارزشی، برداشتهای مختلفی از عدالت دارند. بـر ایـن اسـاس، بـرایآنکه نظریۀ عدالت بتواند سرمشق و راهنمای نظام سیاسی قرار گیرد و در عمل با توفیق همراه شود، علاوه بر راهبردهایاساسی اعتقادی و تدوین آنها در قالب نظریۀ راهبردی، نیازمند توافق ذهنی مردم یا همراهی بدنـۀ اجتمـاع در درک ازعدالت نیز ...  بیشتر

نابرابری اجتماعی در فضای شهری مشهد : برآوردی از نابرابریهای درآمدی و تحصیلی در نواحی شهر

علی یوسفی؛ سمیه ورشوئی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1389، صفحه 97-125

چکیده
  نابرابری اجتماعی در فضای شهری حاصل دسترسـی افتراقـی نـواحی شـهر بـه منـابعارزشمند اجتماعی چون ثروت مادی، قدرت، منزلت و سـرمایۀ فرهنگـی اسـت. نتـایجمحاسبۀ دو نوع نابرابری درآمدی و تحصیلی با اسـتفاده از شـاخص ضـریب جینـی درنواحی چهل گانۀ شهر مشهد که دادههای اولیۀ آن از پیمایش وسیع اجتماعی در شـهرمشهد در سال 1387گرفته شـده، نشـان مـیدهـد: ...  بیشتر