نوع مقاله : علمی

نویسنده

دکتری جامعه شناسی و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده

مقالۀ حاضر به تحلیل محتوای بازیهای نوجوانان شهر مشهد میپردازد. در این مقاله تلاش شده با اسـتفاده از مفـاهیم
جامعهشناختی، معانی اجتماعی بازیهای نوجوانان، نظیر همکاری یا رقابت، گروهیبودن، نوع همکاری، پاداش در بازی و
نظایر آن، شناسایی و طبقهبندی شود و بر مبنای دلالتهای اجتماعی بازیها، نوعی طبقهبندی از بـازیهـا ارائـه گـردد.
جامعۀ آماری تحقیق، مجموعۀ بازیهای نوجوانان شهر مشهد بوده که از میان آنها 50بـازی پرطرفـدار بـه شـیوة غیـر
تصادفی و بر اساس میزان معروف و متداولبودن انتخاب شده است. تحلیل بازیها نشان میدهد که میزان گروهمحـوری
در بازیهای غیر رسمی کمتر از بازیهای رسمی است و فردمحوری در بازیهای غیر رسمی بیش از بازیهـای رسـمی
میباشد. به علاوه، بازیهای غیر رسمی نوجوانان بیشتر از نوع حمله و گریزند، در حالی که بازیهـای رسـمی بیشـتر در
فرم محتوایی حمله و دفاع ظاهر میشوند. همچنین، در بازیهای دخترانه حـدود و ضـوابط بـیش از بـازیهـای پسـرانه
رعایت میشود، در حالی که بازیهای پسرانه بیشتر به کسب امتیاز و موفقیت در درون قواعد بازی اهمیت میدهند. در
نهایت، این مقاله نتیجه میگیرد که به منظور نیل به جامعهپذیری جامع از طریق بازیها، بایستی بازیهای مختلف را بر
اساس دلالت های اجتماعی در سبد بازی نوجوانان قرار داد

کلیدواژه‌ها