نوع مقاله : علمی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی دانشگاه امام حسین)ع

چکیده

مردم، از نظر مفهومی و وابستگی به ارزشها و نظام ارزشی، برداشتهای مختلفی از عدالت دارند. بـر ایـن اسـاس، بـرای
آنکه نظریۀ عدالت بتواند سرمشق و راهنمای نظام سیاسی قرار گیرد و در عمل با توفیق همراه شود، علاوه بر راهبردهای
اساسی اعتقادی و تدوین آنها در قالب نظریۀ راهبردی، نیازمند توافق ذهنی مردم یا همراهی بدنـۀ اجتمـاع در درک از
عدالت نیز هست. بنابراین، برای فراهم آوردن نظریهای دربارة عدالت که مورد توافق عموم باشـذ، در تحقیقـی تجربـی در
سطح شهر مشهد کوشیدیم تا به دیدگاههای مردم دست یابیم. یافتههای این تحقیق نشان مـیدهـد کـه مـردم عـدالت
تکمحوری مبتنی بر یکی از اصول استحقاق یا نیاز را تصدیق نمیکنند، بلکه معتقدند نظریۀ عدالت باید ترکیبـی از هـر
دو اصل باشد. این یافته در سطح شهر مشهد به دست آمده، ولی با درنظرگرفتن ملاحظاتی، مـیتوانـد قابـل تعمـیم بـه
جامعۀ ایرانی باشد.

کلیدواژه‌ها