دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1389 
7. مشارکت سیاسی در استان گلستان

صفحه 88-100

محمد فاضلی؛ غلامرضا خوشفر