نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی؛ مدرس مدعو گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور مرکزگناوه استان بوشهر

چکیده

اخلاق کار 3در مقایسه با سایر موضوعات مربوط به کار و شغل، همچون وجدان کاری 4و تعهد کاری 5کمتر مورد مطالعـه
قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش،چگونگی رابطه اخلاق کار را با ارزشها بررسی مـیکنـد. بـدین
منظور حجم نمونۀ 393نفری از جامعه آماری معلمان شهر رشت با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتـه
است. نتایج حاصل از این بررسی، نشاندهندة میزان بالای اخلاق کار در بین معلمان و رابطه معنادار اخلاق کار با اعتقاد
به ارزشهای مذهبی، فرهنگی سیاسی و اقتصادی است. همچنین نتایج تحلیل رگرسـیونی نشـان مـیدهـد ارزشهـای
اقتصادی محافظهکارانه، ارزشهای مذهبی در بعد پیامدی و ارزشهای فرهنگی محافظه کارانه بیشترین میـزان و شـدت
تأثیر را بر اخلاق کار دارند.

کلیدواژه‌ها