نوع مقاله : علمی

نویسندگان

دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این تحقیق به منظور دستیابی به درکی از باورهای زیباشناختی جوانان و تأثیر آن بر ماهیت تصویر ذهنی ایشان از بدنشان و نحوة
مدیریت ظاهر در آنها صورت گرفت. منابع نظری موجود و تحقیقات پیشین مدعی تأثیرپذیری تصویر بدن و نحوة مدیریت ظاهر
از متغیرهایی با ماهیتی عمدتاً اجتماعی و فرهنگی بود. بر این اساس نوع مواجهه با بدن مـیتوانـد شاخصـی عمـومی در جهـت
بازنمایی وضع اجتماعی و فرهنگی جامعه به حساب آید. جامعۀ آماری تحقیق جوانان 18تا 30سالۀ ساکن مشهد و حجم نمونه
800نفر بوده است. در این تحقیق برای شناسایی عوامل پنهان در ورای باورهای زیباشناختی و جلوههای مدیریت بدن، از تحلیل
عاملی اکتشافی و برای دسته بندی پاسخگویان از حیث متغیرهای اصلی، از تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج
مؤید آن است که باورهای زیباشناختی جوانان به دو دستۀ سنتی و نو تقسیمپذیر است و با تحول در باورهای زیباشناختی جوانان
از صورت سنتی به وضع جدید، نارضایتی جوانان از تصویر موجود بدن افزایش مییابد و ایشان تمایل بیشتری به دستکاری در بدن،
به منظور تحقق تصویر آرمانی از آن، نشان میدهند.

کلیدواژه‌ها