دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1385 
8. پژوهش مردم شناختی درباره ورزا جنگ در فرهنگ گیلان

صفحه 164-181

سید هاشم موسوی دیزکوهی؛ هوشنگ عباسی؛ محمد علی محمدی ملاسرایی؛ اصغر نژاد بخش


9. بررسی جامعه شناختی علل تصادفات جاده ای(مطالعه موردی رانندگان عمومی جاده ای شهرستان بابل)

صفحه 182-198

علی رحمانی فیروزجاه؛ سیف اله فرزانه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ نبی اله ذبیح پور