نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

2 کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی

چکیده

بر اساس بررسی های عمل آماده عوامل موثر بر تصادفات عبارتند از:1) عامل انسانی حدود 70 تا 75 درصد، 2) عامل اتومبیل حدود 10 تا 15 درصد، 3) عامل جاده ای حدود 10 تا 15 درصد). در این تحقیق، رانندگی یک کنش اجتماعی تلقی شده و با استفاده از نقشه شناختی پارسئز برای آن چهار خورده سیستم در نظر گرفته شد که دارای ابعاد شخصیتی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی است و فرضیه هایی از آن عبارتند از دریافت شد و سپس بر اساس این فرضیه ها تحقیق انجام گرفت.روش تحقیق پیمایش و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که اعتبار پرسشنامه از طریق آزمون آلفا کرونباخ سنجیده شد. حجم نمونه 389 نفر از رانندگان شهرستان بابل بود . یافته ها حاکی از آن است که سن ،تحصیلات،خردورزی،تقدیر گرایی،نظام هنجاری،رضایت شغلی و شیوه گرفتن گواهینامه بر میزان تصادفات تاثیرگذار است.
 

کلیدواژه‌ها