نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

2 پژوهشگر مردم شناسی و گیلان شناسی و سردبیر ماهنامه گیله وا

3 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

 
این مقاله پس از بیان اهمیت و لزوم مطالعه ،ثبت و ضبط بازی ها و نمایشهای بومی و سنتی، به ورزا جنگ(verza jang) در استان گیلان می پردازد. به نظر می رسد به تناسب پیشرفت های تکنولوژی بازیها و نمایش های سنتی نقش کمتری در زندگی روزمره ایفا می کنن.در این مقاله پیشینه تاریخی جنگ انداختن گاوهای نر، انواع ورزاهای معروف،ارتباط ورزا جنگ با نهادهای اجتماعی و نیز ورزا جنگ در آیینه باورداشتها ، فرهنگ عامیانه، و سنن شفاهی مورد بررسی قرار گرفته است.این پژوهش از روشهای مردم شناسی(مشاهده همراه با مشارکت،مصاحبه،مطالعه اسنادیو .....) سود جسته است.
 

کلیدواژه‌ها