دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1385 
4. گرایش دانشجویان به انواع حجاب

صفحه 101-124

سعید زاهد زاهدانی؛ عبدالله دشتی


6. سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی

صفحه 159-199

غلامرضا غفاری؛ نازمحمد اونق


7. طبقات و تحرک اجتماعی در فارس و بوشهر

صفحه 201-234

علی اصغر مقدس؛ جلیل ایران محبوب