نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

چکیده

این مقاله بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی را در سه محله مختلف شهر گنبد کاووس به نامهای بلوار دانشجو،شریعتی  و بدلجه_سید آباد مورد توجه قرار داده است.شاخص های مورد استفاده برای سنجش کیفیت زندگی عبارتند از وضعیت سلامت و تغذیه،وضعیت آموزش،گذران اوقات فراغت،کیفیت مادی،کیفیت محیطی،بهزیستی روانی.
برای سنجش سرمایه اجتماعی نیز از شاخص های اعتماد اجتماعی ،ارتباطات ،بده و بستان،امنیت محلی و کیفیت دسترسی به خدمات عمومی استفاده شده است.
تحلیل آماری داده های این بررسی نشان می دهند که رابطه بین دو سازه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در سطح اطمینان 99 درصد رابطه ای معنی دار است.علاوه بر این سرمایه اجتماعی بر مبنای چهار سنجه امنیت محلی،بده بستان، تصور نسبت به محله و عضویت انحمنی 36  درصد تغییرات کیفیت زندگی را تبیین نموده است. همچنین در مقیاس محله های مورد بررسی یافته های تحقیق نشان از تفاوت در سرمایه اجتماعی و به تبع آن تفاوت در کیفیت زندگی را دارند.
 
 

کلیدواژه‌ها