نوع مقاله : علمی

نویسندگان

استادیار بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز

چکیده

تصور و برداشت از بدن که امروزه به عنوان یکی از موضوع های مطرح در جامعه شناسی جهانی در آمده است در فرهنگهای مختلف متفاوت میباشد.
به خصوص اختلاف نظر در مورد بدن زن و مرد بسیار بارز و روشن است.در برخی از جوامع بدن به عنوان یک موضوع خصوصی تلقی شده و از هر نوع عرضه و بهره برداری از آن در جوامع عمومی پیش گیری می شود.در برخی دیگر از جوامع بدن زینتی محسوب می شود که صاحب آن می تواند به شیوه های مختلف از آن بهره مند گردد.در ایران از زمانهای قدیم بدن به عنوان یک موضوع خصوصی تلقی شده و از عرضه و استفاده از آن در مجامع عمومی پیش گیری شده است. این امر در مورد زنان از شدت بیشتری برخوردار است.در این مقاله ضمن مروری بر تاریخ نحوه ی پوشش زنان در ایران به زمان حاضر می پردازیم و گرایش دانشجویان دختر را نسبت به نحوه پوشش خود مورد بررسی قرار می دهیم.می خواهیم بدانیم دانشجویان دختر در شرایط مختلف چه نوع پوششی انتخاب می نمایند و تغیر محیط اجتماعی تا چه حد در انتخاب نوع پوشش برای  آنان موثر می باشد.با توجه به تحولات اجتماعی صورت گرفته در کشور تاثیر تحولات حدود 10 سال را بر نحوه انتخاب پوشش دختران مورد بررسی قرار داده ایم.
 

کلیدواژه‌ها