نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار بخش جامعه شناسی و برامه ریزی دانشگاه شیراز

2 استادیار بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این مقاله مطالعه وضع طبقات اجتماعی و تحرک اجتماعی در چهار شهر استان فارس و شهر بوشهر از استان بوشهر است.با انتخاب تصادفی این چهار شهر و انتخاب شهری بندری در جنوب امکان مقایسه بیشتر فراهم آمد.نمونه ای با حجم 1833 از بین جمعیت شاغل این پنج شهر به صورت تصادفی یرگزیده شده است و طبقات اجتماعی بر حسب معیارهای قدرت اقتصادی،قدرت سازمانی و قدرت تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است.تحرک اجتماعی نیز بر حسب تحرک طبقاتی و شغلی و انواع آن یعنی تحرک صعودی و نزولی و افقی و تحرک فرانسلی و بین نسلی نیز مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها نشلن  میدهد که در نیم قرت اخیر در جامعه شهری ما تحرک شغلی عمیقی صورت پذیرفته است که عامل موثر در آن تحصیلات و تغییر ساختار شغلی در جوامع جدید است. طبقات و اقشار اجتماعی نیز دچار تحول و تغییر قرار گرفته است،لکن تحرک طبقاتی به سهولت تحرک شغلی نیست.ثروت و قدرت سازمانی دو استوانه اصلی طبقات اجتماعی اند که دسترسی به آنها به سادگی دسترسی به تحصیل و مدرک رسمی نیست.شهرهای مختلف فارس و بوشهر از نظر طبقات و تحرک اجتماعی تفاوتهایی دارند. در شهری مانند بوشهر جامعه بسته تر و ئر شهری مانند آباده و کازرون جامعه از نظر تحرک اجتماعی بازتر است.
 

کلیدواژه‌ها