نوع مقاله : علمی

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان

چکیده

مقاله حاضر نتیجه پژوهشی است که در مورد پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جابه جایی و ادغام روستاها در منطقه زلزله زده رودبار و منجیل انجام شده است.پس از وقوع زلزله مذکور،در خرداد ماه 1369 و در جریان بازسازی مناطق آسیب دیده زلزله ،حدود 170 روستا جابه جا شدند.از این تعداد 46 روستا افزون بر جابه جایی در معرض ادغام با روستاهای دیگر قرار گرفتند.مطالعه حاضر با نگاهی به رویکردهای نظری موجود در مورد موضوع پژوهش تلاش کرده است تا در چهارچوب استراتژی معطوف به توسعه به بررسی دگرگونی ها و پیامدهای ادغام روستاها در منطقه زلزله زده زودبار و منجیل بپردازد.شیوه انجام دادن این مطالعه کیفی بوده و داده های پژوهش با بهره گیری از چند روش،شامل داده های اسنادی،پرسش نامه،مصاحبه عمیق و مشاهده میدانی گردآوری شده اند.یافته های پژوهش نشان میدهد که جابه جایی و ادغام روستاها از نظر فیزیکی باعث افزایش توانایی روستاهای مذکور در برابر آسیب های طبیعی اجتماعی و برخورداری آنان از برخی امکانات زیربنایی شده است.اما در کنار آن، جا به جایی و ادغام دگرگونی هایی را رقم زده که از نظر اجتماعی و اقتصادی حداقل در کوتاه مدت آسیب پذیری هایی را برای ساکنان این روستاها به وجود آورده است.
 
 

کلیدواژه‌ها