نوع مقاله : علمی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سنجش نگرش زنان شهرستان گنبد کاووس به مشارکت سیاسی و سطح این مشارکت و عوامل موثر در آن موضوع مقاله حاضر می باشد.جامعه آماری این مطالعه شامل زنان شهرستان مذکور در رده سنی 15-59 ساله بوده و نمونه ای به حجم 251 نفر به تفکیک مناطق شهری و روستایی انتخاب گردید و با روش پیمایش حضوری داده ها جمع آوری شد.یافته ها نشان می دهد که اکثریت زنان مورد مطالعه نگرش مثبت  به مشارکت سیاسی دارند  به ویژه این نگرش جهت احراز مناصب  با نخبگی سیاسی کاملا مشهود می باشد.در این رابطه میزان تحصیلات نقش اساسی دارد و محل سکونت و سن و شغل مادر و قومیت در مراتب بعدی قرار دارند.ضرایب تحلیل مسیر نشان میدهد که سوا د با تاثیر پذیری از سن و محل سکونت مناسبترین نبیین کننده متغیر نگرش مشارکت سیاسی زنان است.
 
 

کلیدواژه‌ها