نوع مقاله : علمی

نویسندگان

استادیار گروه سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

این مقاله، با الهام از سنخ شناسی آلموند و وربا در مورد "فرهنگ سیاسی".فرهنگ سیاسی مردم مازندران را مورد بررسی قرار می دهد.برای این منظور،از روش پیمایش و انتخاب نمونه های مورد نظر مطابق روش های علمی استفاده شده است که نتایج تحقیق قابل تعمیم به کل استان مازندران می باشد.مطابق یافته های تحقیق که از 331 نمونه استخراج شده است،بعد شناختی فرهنگ سیاسی مردم مازندران در مقایسه با بعد عاطفی و داوری،قوت کمتری دارد.از منظری دیگر ،یافته ها نشان میدهد که فرهنگ تبعب یا انقیادی در قیاس با فرهنگ سیاسی مشارکتی و محدود از وسعت بیشتری در مازندران برخوردار است.به علاوه از میان فرهنگ سیاسی وفاق گرا و منازعه گرا،فرهنگ سیاسی مردم مازندران گرایش بیشتری به سمت فرهنگ وفاق گرا در حوزه سیاست عمومی و مبانی مشروعیت نظام سیاسی نشن می دهد.
 
 

کلیدواژه‌ها