تجربة مصرف سیگار در میان دختران دانشجو پژوهشی پدیدارشناختی در دانشگاه‌های شهر کرمان

زهیر مصطفی بلوردی؛ امید مهنی

دوره 12، 4(ویژه نامه کرمان) ، دی 1397، صفحه 5-24

چکیده
  مقالة حاضر تجربة زیستة دختران دانشجویی را که روزانه سیگار مصرف می‌کنند با رویکردی پدیدارشناختی مطالعه کرده است. ابتدا، با طرح ملاحظات نظری و برساختن پرسش‌های اولیه، با روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف، و درنظرداشتن اشباع اطلاعاتی، مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با 21 نفر از دختران دانشجوی دانشگاه‌های شهر کرمان انجام شد. مقوله‌های ...  بیشتر

اشتغال و توانمندسازی زنان مهاجر افغان: مطالعه‌ای در مرکز دوست‌داران کودک مشتاق

فاطمه خسروی؛ زهرا قاسم‌زاده؛ سیامک زند رضوی

دوره 12، 4(ویژه نامه کرمان) ، دی 1397، صفحه 25-43

چکیده
  ﺗﻌﺪاد زیادی از زﻧﺎن مهاجر افغان در شهر کرمان زندگی می‌کنند. پژوهش حاضر، با تأکید بر این زنان و مشکلاتشان، به قابلیت‌های آنان در تولید صنایع دستی اهمیت داده است. در این پژوهش، از روش موردپژوهی جهت مستندکردن وضعیت این زنان و روش پژوهش عملی مشارکتی در قالب جلسه‌های آموزشی با هدف افزایش توانمندی آنان در قالب سه طرح استفاده شده است. ...  بیشتر

درخواست حکمرانی مشارکتی و پایداری منابع آب بررسی کیفی ادراک ارتباطی ذی‌نفعان آب‌های زیرزمینی دشت رفسنجان

سیده بهار زندرضوی؛ هادی خانیکی؛ اکبر نصراللهی؛ داریوش بوستانی

دوره 12، 4(ویژه نامه کرمان) ، دی 1397، صفحه 44-66

چکیده
  جهان امروز با مجموعه‌ای از مشکلات پیش‌بینی‌نشده مواجه است که مشخصة آن کاهش کیفیت زندگی مردم است. هشدارهای بسیار در سال‌های اخیر انسان را وامی‌دارد که به‌سمت الگوهای پایدارتری از زندگی پیش رود. پژوهش حاضر به‌دنبال شناسایی درک ذی‌نفعان آب زیرزمینی دشت رفسنجان از ارتباطات گروهی در باب پایداری منابع آب زیرزمینی است. در این پژوهش، ...  بیشتر

بررسی رابطة کیفیت محیط زندگی و میزان رضایت از زندگی در محله: مطالعه‌ای دربارة ساکنان محلات شهر کرمان

سعیده گروسی؛ محمدحسن شمس‌الدینی مطلق

دوره 12، 4(ویژه نامه کرمان) ، دی 1397، صفحه 67-88

چکیده
  ارضای نیازها، احساس شادی و سعادت و رضایت در فرد شکل می‌گیرد. ویژگی‌های محل سکونت که بر رضایت مؤثر است دو وجه دارد: محیط اجتماعی و محیط فیزیکی. محیط فرهنگی‌ـ‌اجتماعی، با توجه به وابستگی عمیق به فعالیت‌های جمعی و واقعیت‌های فرهنگی یک محلة خاص، تأثیر عمیقی بر رضایت ساکنان می‌گذارد، همان‌گونه که کیفیت فیزیکی محله، از جمله فقدان مخاطرات ...  بیشتر

بررسی محتوای صندلی‌نوشته‌های کلاس‌های درس دانشگاه شهید باهنر کرمان از حیث مقولات اجتماعی، با تأکید بر پدیدةخراب‌کاری

سوده مقصودی؛ فاطمه فرمیتنی

دوره 12، 4(ویژه نامه کرمان) ، دی 1397، صفحه 89-107

چکیده
  خراب‌کاری (وندالیسم) به تخریب ارادی، مداوم و مکرر اموال عمومی گفته می‌شود. خراب‌کاری روش مطلوب جوانان برای ابراز سرخوردگی، انتقام‌گرفتن یا نشان‌دادن خشم، ایجاد هیجان یا جلب توجه در موضوعی خاص است که به‌دلیل خسارت‌هایی که ایجاد می‌کند، بسیاری آن را جرم تلقی می‌کنند. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی و شناسایی مطالب حک‌شده بر صندلی‌های ...  بیشتر

بررسی وضعیت اخلاق اجتماعی در میان شهروندان کرمان

محمد میرزائی ملکیان؛ زهره توکلی

دوره 12، 4(ویژه نامه کرمان) ، دی 1397، صفحه 109-132

چکیده
  مجموعه مطالعات انجام شده در حوزه اخلاق اجتماعی، حکایت از وجود مسأله پیرامون این حوزه در جامعه ایرانی دارد. اکثر اندیشمندان اجتماعی با وجود دیدگاه­های سیاسی مختلف، در این گزاره که مبانی اخلاق اجتماعی در جامعه متزلزل شده، اشتراک‌ نظر دارند. این تحقیق با هدف بررسی سطح اخلاق اجتماعی در میان شهروندان کرمانی به روش پیمایشی و نمونه­ای ...  بیشتر