دوره و شماره: دوره 12، 4(ویژه نامه کرمان)، زمستان 1397