دوره و شماره: دوره 12، 1(ویژه جامعه شناسی روستایی)، بهار 1397