مطالعة علل گرایش جوانان روستایی به سوءمصرف مواد مخدر (مطالعة روستاهای شهرستان دلفان، استان لرستان)

محبوبه بابایی؛ زهره نجفی اصل

دوره 12، 1(ویژه جامعه شناسی روستایی) ، فروردین 1397، صفحه 5-28

چکیده
  امروزه، بعد از فقر و مهاجرت روستایی، اعتیاد روستایی یکی از عوامل مهم تضعیف و ناکارآمدی نیروی انسانی و اختلال در جامعة روستایی به‌شمار می‌آید. پژوهش حاضر، با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای کیفی، به مطالعه علل گرایش به سوءمصرف مواد مخدر درمیان جوانان ساکن در روستاهای شهرستان دلفان می‌پردازد.  روستاهای شهرستان دلفان ازنظر میزان ...  بیشتر

بررسی عوامل تعیینکنندة تعلقِ جوانان روستایی به محل زندگی خود

ولی اله رستم علیزاده

دوره 12، 1(ویژه جامعه شناسی روستایی) ، فروردین 1397، صفحه 29-53

چکیده
  احساس تعلق به مکان باعث میشود که افراد با توجه به احساسات و عواطف و بستگی‌هایی که به مکانهای خاص دارند، درجهت بهبود امور آن مشارکت و سرمایه‌گذاری کنند. پژوهش حاضر درصدد مطالعة تعیین‌کننده‌های تعلق به مکان درمیان جوانان روستایی است. در پژوهش حاضر، با روش توصیفیـهم‌بستگی، متغیرهای مرتبط با تعلق به مکان اولویت‌بندی شده و تعیین‌کننده‌های ...  بیشتر

تحلیل کیفی بُعدِ اجتماعی مدیریت متمرکز روستایی، از مشروطه تا اصلاحات ارضی: مطالعة روستاهای حاشیة زاینده‌رود در بخش گرکن جنوبی شهرستان مبارکه

شاپور سلمانوندی؛ حسین ایمانی‌جاجرمی؛ مهدی طالب

دوره 12، 1(ویژه جامعه شناسی روستایی) ، فروردین 1397، صفحه 54-81

چکیده
  بیش از نیم‌قرن متمرکزشدن و یک‌پارچگی ادارة امور روستاها، از دوران مشروطه تا اصلاحات ارضی، می‌گذرد. هدف مطالعة حاضر، شناخت نحوة سامان‌بخشی امور روستا در دورة گسترش نظام مالکیت زمین، از مشروطیت تا انجام برنامة اصلاحات ارضی، است. روش این پژوهش کیفی است و با استفاده از تحلیل موضوعی داده‌های حاصل از اسناد و مصاحبه‌ها تجزیه و تحلیل ...  بیشتر

زن کشاورز یا زن خانه‌دار: مطالعه‌ای درباب تحول نقش‌ها و هویت اجتماعی زنان روستایی

سهیلا علیرضانژاد

دوره 12، 1(ویژه جامعه شناسی روستایی) ، فروردین 1397، صفحه 82-104

چکیده
  مداخله‌های توسعه‌ای تغییرات‌ بسیاری در زندگی زنان روستایی پدید آورده است. پرسش این است که ابعاد این تغییرات چه تأثیری بر نقش و هویت زن روستایی داشته است. برای پاسخ به این پرسش، طرح پژوهش مردم‌نگارانه طراحی و در سه روستای گوهردان، رامه و کوه‌زر اجرا شد که ویژگی‌های اقلیمی متفاوتی دارند. داده‌ها با استفاده از مشاهده و مصاحبه فراهم ...  بیشتر

مطالعه جامعه‌شناختی روستاهراسی در ادبیات داستانی ایران

زهرا محمدی

دوره 12، 1(ویژه جامعه شناسی روستایی) ، فروردین 1397، صفحه 105-127

چکیده
  این مقاله با هدف مطالعه روستاهراسی در ادبیات داستانی ایران و ریشه‌های اجتماعی- سیاسی آن نوشته شده است که نمونه‌هایی از داستان‌های ایرانی در مورد روستا و روستائیان را انتخاب کرده و با نظریه گلدمن به تحلیل آنها می-پردازد. این مطالعه اسنادی و با روش تحلیل محتوا انجام شده است. نمونه‌ها شامل پنج داستان در بازه زمانی سال1343 تا 1377 می‌باشد. ...  بیشتر

بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاییان استان ایلام به کشور استرالیا (مطالعه‌ی موردی روستای آبهر پایین )

حسین میرزایی؛ احسان باباخانی

دوره 12، 1(ویژه جامعه شناسی روستایی) ، فروردین 1397، صفحه 128-151

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاییان آبهر پایین، از توابع شهرستان بدره در استان ایلام، به کشور استرالیا، با استفاده از روش کمی (پیمایش)، انجام شده است. نمونة این پژوهش را جمعیتی 100 نفری از کل مهاجران تشکیل داده‌اند که 150 نفرند و به‌روش گلوله‌برفی انتخاب شده‌اند. چارچوب نظری تحقیق شامل نظریات دافعه و ...  بیشتر