دوره و شماره: دوره 12، 3(اولین ویژه نامه کردستان)، پاییز 1397 (این ویژه نامه با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به چاپ رسیده است.)