نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهیدباهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه شهیدباهنر کرمان

چکیده

خراب‌کاری (وندالیسم) به تخریب ارادی، مداوم و مکرر اموال عمومی گفته می‌شود. خراب‌کاری روش مطلوب جوانان برای ابراز سرخوردگی، انتقام‌گرفتن یا نشان‌دادن خشم، ایجاد هیجان یا جلب توجه در موضوعی خاص است که به‌دلیل خسارت‌هایی که ایجاد می‌کند، بسیاری آن را جرم تلقی می‌کنند. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی و شناسایی مطالب حک‌شده بر صندلی‌های کلاس‌های درس دانشگاه شهیدباهنر کرمان تدوین شده تا اهداف خراب‌کارها را از این اعمال بررسی کند. مقولات پژوهش با توجه به مشاهدة اولیة دستة صندلی‌ها و مطالعة مقدماتی تحقیقات پیشین، در قالب مفاهیمی چون زندگی، عشق، هنجارهای اجتماعی-مردمی، مسائل آموزشی و رابطة بین دو جنس تنظیم شد. روش تحقیق توصیفی و تکنیک پژوهش مشاهدة مستقیم و تحلیل محتواست؛ به‌این‌معنی که مطالب حک‌شده روی صندلی‌ها (شامل 3961 مطلب) فیش‌برداری و سپس، بر حسب موضوع، طبقه‌بندی شد و با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس تجزیه و تحلیل انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد که بیشترین مطالب و مفاهیم اجتماعی، اشکال و تصاویر، نام‌ها، مطالب لاتین، تاریخ‌ها، اعداد و گفت‌وگوها به دانشکدة ادبیات و علوم انسانی و کمترین مطالب به دانشکدة فیزیک تعلق دارد. از میان مفاهیم اجتماعی، مسائل آموزشی بیشترین فراوانی را در هر هفت دانشکده به خود اختصاص داده‌اند. به‌لحاظ فراوانی نیز، پس از مسائل آموزشی، عشق، هنجارهای اجتماعی-مردمی، نگرش به زندگی و رابطة بین دو جنس در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

آقایی ابیانه، بنفشه و عبدالحسین کلانتری (1394) «بررسی مقایسه‌ای میزنوشته‌های مدارس منطقة شش شهر تهران (مطالعة موردی دو مدرسه)»،  اندیشه‌های نوین تربیتی، دورة دوازدهم، شمارة2: 31-61.
بلالی، اسماعیل، راحله جعفری و علی آغچه (1392) «بررسی خراب‌کاری گرافیتی در دانشگاه، تحلیل محتوای دیوارنوشته‌های دانشگاه بوعلی‌سینا و آزاد همدان»، فرهنگ در دانشگاه اسلامی‌، سال سوم، شمارة 3: 525-549.
بهرامی بهرام‌زاده، فرامرز (1391) «بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر بروز رفتارهای وندالیستی، مورد مطالعه: دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطة شهرستان هفتکل»، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان. 
حیدری، اسلام و مهربان پارسامهر (1391) «بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر خراب‌کاری (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اهواز)»، جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست‌وسوم، شمارة 3: 207-229.
دغالقه، عقیل و سمیرا کلهر (1389) آسیب‌های شهری در تهران: خراب‌کاری، دختران فراری، زنان سرپرست خانوار و تکدی‌گری، تهران: جامعه‌شناسان.
شهباز، سیما، یزدان منصوریان و افسانه شهباز (1394) «بازتاب خراب‌کاری کتابخانه‌ای در کتاب‌نوشته‌ها»، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، دورة بیست‌وششم، شمارة 1: 44-60.
عابدی، فاطمه و مرتضی منادی (1394) «بررسی و تحلیل میزنوشته‌های کلاس‌های دبیرستان‌های شهرستان کرج»، فصلنامة تعلیم و تربیت، شمارة 125: 33-48.
عزیزآبادی فراهانی، فاطمه و سامه ابتهاج (1391) «نقش مدیریت فرهنگی در مواجهه با پدیدةخراب‌کاری (مورد مطالعه: منطقة شش شهرداری تهران)»، مجلة مدیریت فرهنگی، سال ششم، شمارة 18: 61-80.
علیوردی‌نیا، اکبر، محمود شارع‌پور، سحر رحمانی (1392) «بررسی عوامل مؤثر بر خراب‌کاری دانشجویان از دیدگاه نظریة فشار عمومی اگینو»، پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، سال سوم، شمارة 3: 53-77.
قاسمی، وحید، وحید ذوالاکتاف، علی نورعلی‌وند (1388) جامعه‌شناسی ورزش، خراب‌کاری و اوباشگری در ورزش فوتبال، تهران: جامعه‌شناسان.
محسنی تبریزی، علیرضا (1379) «مبانی نظری و تجربی خراب‌کاری: مروری بر یافته‌های یک تحقیق»، نامة علوم اجتماعی، شمارة 16: 193-227.
مقصودی، سوده و زهرا بنی‌فاطمه (1383) «تحلیل محتوای دیوارنویسی‌های کلاس‌های درس دانشگاه شهیدباهنر کرمان»، رفاه اجتماعی، سال سوم، شمارة 13: 267-288.
مقصودی، سوده (1383) گزارش طرح تحقیق بررسی محتوای دیوارنویسی کلاس‌های درس دانشگاه شهیدباهنر کرمان از حیث مقولات اجتماعی با تأکید بر پدیدة خراب‌کاری (تخریب اموال عمومی)، کرمان، دانشگاه شهید باهنر.
میرفردی، اصغر، سیروس احمدی، زهرا نیکخواه (1391) «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به خراب‌کاری در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یاسوج»، جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست‌وسوم، شمارة 3: 185-206.
نواح، عبدالرضا و محمدباقر کوپایی (1391) «عوامل اجتماعی و شخصیتی مؤثر بر گرایش به خراب‌کاری در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اهواز»، مطالعات توسعة اجتماعی ایران، سال چهارم، شمارة 2: 131-143.
Brown, Gregory & Ann Sloan Belin (2003)"Vandalism: Environmental and Social Factor", Journal college student development.
E. Tegart, Clarence (1998)"Strain Theory and Public School Vandalism (Academic Tracking, School Social Status, and Student’s Academic Achievement", California State University, Fullerton.
Higgins, Silke (2015)"Theft and Vandalism of Books, Manuscripts, and Related Materials in Public and Academic Libraries, Archives, and Special Collections", Library Philosophy and Practice, San Jose State University.
Horowitz, Tamar & David Tobaly (2003)"School Vandalism: Individual and Social Context", Psychology Database.
Morton, Jennie (2012) "3 Ways to Protect against Vandalism", SciTech Premium collection.
Tygart, Clarence (1988)"Public School Vandalism: Toward A Synthesis of Theories and Transition to Paradigm Analysis", Psychology Database.
Wolf, Brett (2011)"The Writing on the Stall: Graffiti, Vandalism, and Social Expression", the University of Kentucky Journal of Undergraduate Scholarship.
V.Vorobyeva, Irina & Olga V.Kruzhkova& Marina S.Krivoshchekova (2015) "The Genesis of Vandalism: from Childhood to Adolescence", Psychology in Russia: State of The Art.