تحلیل جامعه شناختی گرایش به هویت ملی و هویت قومی با تأکید بر احساس محرومیت نسبی دربین جوانان شهر ایلام

میترا رئوفی؛ محمد باقر تاج الدین؛ ژیلا مشهدی میقانی

دوره 11، 2(ویژه ایلام) ، تیر 1396، صفحه 5-24

چکیده
  مقالة حاضر حاصل مطالعه ای تجربی درباب هویت ملی، هویت قومی واحساس محرومیت نسبی است. جامعة آماری پژوهش را جوانان  15تا  29سالة ساکن در شهر ایلام تشکیل داده اند که  400 نفر از آنان به منزلة نمونة آماری، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از روش پرسشنامه استفاده شده است. پیدایش ...  بیشتر

مطالعة پدیدة بی‌هنجاری دینی در بین دانشجویان دانشگاه‌های ایلام (ارائة نظریة مبنایی)

مقصود فراستخواه؛ جبار رحمانی؛ بهروز سپیدنامه

دوره 11، 2(ویژه ایلام) ، تیر 1396، صفحه 25-55

چکیده
  دین‌ یکی از کهن‌ترین نهادهای بشری است که به‌دلیل مشروعیت‌داشتنِ هنجارهایش انسجام‌آفرین است، اما دگرگونی‌های اجتماعی ممکن است سبب کاهش مشروعیت هنجارهای دینی در جامعه و استقرار هنجارهای جدید و خویش‌آفرین شوند که به پدیده‌ای به نام بی‌هنجاری دینی خواهد انجامید. در این مقاله، به‌منظور مطالعة وضعیت بی‌هنجاری دینی دربین دانشجویان ...  بیشتر

بررسی تأثیر ساختارِ شبکه‌های اجتماعی بر ویژگی‌های کارآفرینانه درمیان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایلام

سردار فتوحی؛ زهرا رضایی‌نسب

دوره 11، 2(ویژه ایلام) ، تیر 1396، صفحه 56-77

چکیده
  پژوهش حاضر بر این‌فرض بنا شده است که حوزۀ اجتماعی فرد یا شبکه‌های ارتباطی، اطلاعات و منابعی برای آگاهی، نیاز، تخیل و... فراهم می‌کند و به شخصیت و ویژگی­ کارآفرین سمت‌وسو می‌دهد. هدف پژوهش بررسی تأثیر ساختارِ شبکه‌های اجتماعی بر ویژگی­‌های کارآفرینانه است. روش پژوهش پیمایش است و جامعۀ ‌آماری را دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای سرزندگی در بین روستائیان ایل ارکوازی از توابع شهرستان ایلام

فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ سمیره صی محمدی؛ فرشته صی محمدی

دوره 11، 2(ویژه ایلام) ، تیر 1396، صفحه 78-97

چکیده
  ایجاد حس سرزندگی در جامعه‌ی روستایی موجب تعاملات بیشتر و بهتر مردم روستا و افزایش سرمایه‌ی اجتماعی، بهبود اقتصاد روستایی می‌شود، بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای سرزندگی در بین روستائیان ایل ارکوازی از توابع شهرستان ایلام به انجام رسید. تحقیق حاضر کاربردی و توصیفی- پیمایشی است. جامعه‌ی آماری روستائیان 36 روستای ...  بیشتر

بازسازی معنایی نزاع بین‌فردی درمیان محکومان نزاع

یارمحمد قاسمی؛ خلیل کمربیگی

دوره 11، 2(ویژه ایلام) ، تیر 1396، صفحه 98-119

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بازسازی معنایی نزاع بین فردی درمیان محکومان نزاع دراستان ایلام، با استفاده از روش نظریة زمینه ای انجام گرفته است. مسئلة تحقیق این است که چگونه میتوان از نزاع بین فردیی بازسازی معنایی ارائه داد. پروندة منازعان دستگیرشده یا مراجعان به کلانتریهای شهر ایلام بخشی از جامعة آماری پژوهش حاضر را تشکیل داده است. درکنار ...  بیشتر

بررسی نقش حمایت اجتماعی و مصرف ورزش در تبیین مشارکت ورزشی (مطالعهای دربارة زنان استان ایلام)

علی نوروزی؛ امیر ملکی؛ مهربان پارسامهر؛ حمید قاسمی

دوره 11، 2(ویژه ایلام) ، تیر 1396، صفحه 120-145

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی نقش حمایت اجتماعی و مصرف ورزش در تبیین مشارکت ورزشی زنان است. این تحقیق با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. داده‌ها ازطریق پرسش‌نامه جمع‌آوری، استخراج و تحلیل شد. جامعة آماری تحقیق را زنان 19سال‌به‌بالای استان ایلام با حجم نمونة 500 نفر تشکیل داده‌اند. نمونه‌ها به‌روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای شناسایی ...  بیشتر